SVOBODOVÁ, Lenka, Alena SKOTÁKOVÁ, Pavlína VACULÍKOVÁ and Dagmar ŠIMBEROVÁ. EFEKT INTERVENČNÍHO PROGRAMU NA VYBRANÉ KONDIČNÍ A KOORDINAČNÍ SCHOPNOSTI Z HLEDISKA PREVENCE PÁDŮ U OSOB V OBDOBÍ SENIA (PŘÍPADOVÁ STUDIE) (THE EFFECT OF INTERVENTION PROGRAM ON SELECTED CONDITION AND COORDINATION ABILITIES FROM THE POINT OF VIEW OF FALLS OF PEOPLE AT THE PERIOD OF SENIORITY (CASE STUDY)). In doc. PhDr. Zdenko Reguli, Ph.D. Společenský význam gymnastiky, tance a úpolů. Brno: Masarykova univerzita, 2013. p. 49-61. ISBN 978-80-210-6290-0.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name EFEKT INTERVENČNÍHO PROGRAMU NA VYBRANÉ KONDIČNÍ A KOORDINAČNÍ SCHOPNOSTI Z HLEDISKA PREVENCE PÁDŮ U OSOB V OBDOBÍ SENIA (PŘÍPADOVÁ STUDIE)
Name (in English) THE EFFECT OF INTERVENTION PROGRAM ON SELECTED CONDITION AND COORDINATION ABILITIES FROM THE POINT OF VIEW OF FALLS OF PEOPLE AT THE PERIOD OF SENIORITY (CASE STUDY)
Authors SVOBODOVÁ, Lenka (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Alena SKOTÁKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Pavlína VACULÍKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Dagmar ŠIMBEROVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Brno, Společenský význam gymnastiky, tance a úpolů, p. 49-61, 13 pp. 2013.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study Sport and leisure time activities
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14510/13:00073044
Organization unit Faculty of Sports Studies
ISBN 978-80-210-6290-0
Keywords in English Senior; fall; motor abilities; movement; coordination; prevention
Tags rivok
Changed by Changed by: Mgr. Eva Špillingová, učo 110713. Changed: 15/4/2014 16:59.
Abstract
Přestože je stáří závěrečnou životní etapou, velký vliv na jeho prožití mají životní postoje, chování, jednání a vůle během celého života. Stáří je souhrnem celoživotního snažení. Cílem příspěvku je ověření vlivu intervenčního programu na vybrané kondiční a koordinační schopnosti z hlediska prevence pádů u osob v období sénia a s tím související kvalitou života seniorů. Našim cílem nebylo jen zkoumání vlivu intervenčního programu na vybrané jedince, ale současně jsme se snažili vhodně a nenásilně ovlivnit postoje k aktivnímu stylu života s cílem prodloužit nezávislost, soběstačnost a kvalitu života seniorů. Vycházeli jsme ze zkušeností českých i zahraničních odborníků zabývajících se problematikou specifických pravidelných pohybově – prožitkových aktivit pozitivně ovlivňujících seniorská léta jedinců. Na základě prostudované literatury, statistických údajů zabývajících se úrazy a empirických zkušeností jsme sestavili intervenční program zaměřený na rytmickou gymnastiku a tanec. Tyto aktivity jsme vyhodnotili jako nejvhodnější pro rozvoj námi sledovaných motorických schopností. Pro ověření vlivu intervenčního programu jsme použili deset motorických testů, pro vytvoření kazuistiky hloubkový polostrukturovaný rozhovor. Testování jsme provedli před zahájením a po ukončení šestiměsíčního intervenčního programu, který byl zařazen dvakrát týdně po dobu šedesáti minut do pravidelného cvičení seniorů. Naše zkoumání prokázalo, že probandi, mající určité zdravotní problémy odpovídající vysokému věku, byli schopni pomocí intervenčního programu a životního stylu zlepšit úroveň některých motorických schopností.
Abstract (in English)
Although being old is the final stage of life, there is a great influence on its living depending on live attitudes, behavior, and will through the whole life. Age is a summary of life-long endeavor. The aim of this paper is to verify the effect of the intervention program on selected fitness and coordination skills in the prevention of falls in people over the period Sénia and related quality of life of seniors. Our goal was not only examining the impact of the intervention program for selected individuals, but at the same time we tried to gently and appropriately influence attitudes to active lifestyles in order to extend the independence, selfsufficiency and quality of life of seniors. We got the experience of Czech and foreign researchers dealing with specific periodic motion - experiential activities positively affect senior years individuals. Based on the literature, statistical data dealing with injuries and empirical experience, we have put together an intervention program focused on rhythmic gymnastics and dance. These activities are evaluated as the most suitable for the development of motor skills we studied. To verify the effect of the intervention program, we used ten motor tests, to create semi-structured interview-depth case studies. Testing was performed before and after the intervention program that was included six months twice a week for sixty minutes of regular exercise to seniors. Our study showed that the probands having some health problems to a high age, were able to use the intervention program and lifestyle to improve the level of certain motor skills.
Links
CZ.1.07/2.4.00/17.0035, interní kód MUName: Rozšiřování výzkumných a pedagogických kompetencí prostřednictvím spolupráce v kinantropologickém výzkumu (Acronym: Spolupráce v kinantropologii)
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, 2.4 Partnership and networks
PrintDisplayed: 29/1/2023 04:47