VLČKOVÁ, Jana and Milan KUBIATKO. Přírodopis v očích žáků 2. stupně základních škol (The biology in the eyes of lower secondary school pupils). e-Pedagogium. 2014, vol. 14, No 1, p. 20-37. ISSN 1213-7758.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Přírodopis v očích žáků 2. stupně základních škol
Name (in English) The biology in the eyes of lower secondary school pupils
Authors VLČKOVÁ, Jana (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Milan KUBIATKO (703 Slovakia, guarantor, belonging to the institution).
Edition e-Pedagogium, 2014, 1213-7758.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14410/14:00075408
Organization unit Faculty of Education
Keywords (in Czech) dotazník; postoje; přírodopis; žáci druhého stupně ZŠ
Keywords in English questionnaire; attitudes; biology; lower secondary school pupils
Tags Reviewed
Changed by Changed by: PaedDr. Milan Kubiatko, PhD., učo 108312. Changed: 2. 5. 2014 07:42.
Abstract
Postoje žáků k určitému předmětu mohou ovlivňovat jejich úspěšnost v daném předmětu, proto by zkoumání postojů mělo být jednou ze základních ze základních součástí pedagogického výzkumu. Cílem výzkumného šetření bylo pomocí výzkumného nástroje zjistit postoje žáků druhého stupně základních škol k vyučovacímu předmětu přírodopisu. Dále bylo kladeno za cíl ověřit vliv genderu, bydliště a ročníku, který žáci navštěvují, na postoje k přírodopisu. Výzkumný nástroj obsahoval jednatřicet pětistupňových položek Likertova typu rozdělených do čtyř dimenzí. Vliv nezávislých proměnných byl zjišťován i dle jednotlivých dimenzí. Dále byl analyzován i vztah mezi jednotlivými dimenzemi navzájem. Výzkumu se zúčastnilo 363 žáků pěti základních škol. Celkový postoj žáků k přírodopisu se ukázal jako neutrální. Dívky projevily pozitivnější postoje oproti chlapcům a pozitivnější postoje se ukázaly u žáků z vesnic oproti žákům z města. Nejvyšší skóre dosahovali žáci šestých tříd, naopak nejnižšího skóre dosáhli žáci devátých tříd. Žáci z vesnického prostředí dosahovali pozitivnější postoje oproti žákům z města.
Abstract (in English)
The pupils attitudes toward subject could positively affected the pupils achievement, therefore the investigation of pupils attitudes should be essential part of educational research. The main aim of the investigation was to find out pupils attitudes towards biology by using a questionnaire as a research tool. Moreover the partial aims were to find out influence of gender, residence and grade level on the pupils attitudes towards biology. The questionnaire comprised of 31 5-point items of Likert type divided into four dimensions. In addition, the influence of independent variables was found out on the four dimensions mentioned above. Furthermore, the correlation between the dimensions was analyzed as well. In total, 363 pupils from five primary schools were respondents of research. The girls had got more positively attitudes toward biology in comparison with boys, the youngest pupils achieved highest score and the oldest pupils achieved the lowest score. The pupils from rural environments had perceived biology more positively in comparison with pupils from urban environment.
PrintDisplayed: 6. 12. 2022 11:20