WAGNER, Roland Anton. A case of collision in principles of language description? The Prague Bulletin of Mathematical Linguistics, Praha: Karlova univerzita v Praze, 2014, roč. 2014, duben, s. 123-146. ISSN 0032-6585. doi:10.2478/pralin-2014-0008.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název A case of collision in principles of language description?
Název česky Případ kolidujících principů popisu jazyka?
Autoři WAGNER, Roland Anton (276 Německo, garant, domácí).
Vydání The Prague Bulletin of Mathematical Linguistics, Praha, Karlova univerzita v Praze, 2014, 0032-6585.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 60200 6.2 Languages and Literature
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14410/14:00075410
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Doi http://dx.doi.org/10.2478/pralin-2014-0008
Klíčová slova česky funkční generativní popis; modifikovaná valenční teorie; reflexivum; valenční rámec; valenční slovník
Klíčová slova anglicky functional generative description; modified valency theory; reflexives; valency frame; valency dictionary
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: Roland Anton Wagner, M.A., Ph.D., učo 56270. Změněno: 2. 5. 2014 12:54.
Anotace
In the article, I deal with an apparent case of incoherence within the framework of Functional Generative Description (FGD) in treating certain reflexive constructions. According to the principle that differences between valency frames are constitutive for establishing different lexical units (e. g., Žabokrtský and Lopatková, 2007), the occurrences of vnímat in (i) Vnímá syna jako soka and (ii) Sám se vnímá jako síla ochraňující divadlo have to be assigned to two different lexical units, as there is a difference in the formal marking of the Effect-argument (jako+accusative case in (i), jako+nominative case in (ii)). On the basis of the commutation test (e. g., Panevová, 2008) which identifies the reflexive clitic se in (ii) as an object-clitic, both occurrences of vnímat have to be, however, assigned to the same lexical unit as the only difference between vnímá syna in (i) and vnímá se in (ii) consists in the lexical filling of the object position. In the main part of the text, I review two different strategies to remedy the conflict between the two principles. I point out certain implications of both strategies and conclude by pleading for a solution within the framework of Modified Valency Theory (Karlík, 2000).
Anotace česky
V tomto článku se zabývám možnou inkoherencí v teorii „Funkční generativní popis“(FGP). Inkoherence vzniká podle názoru autora při popisu jistých reflexivních konstrukcí obsahujících kopredikátový aktant („efekt“). Tyto konstrukce totiž provokují rozporný výsledek při aplikaci dvou principů, podle nichž ve FGP jsou popisovány jazykové struktury. Podle principu, že rozdíly ve valenčních rámcích svědčí o lexikální rozdílnosti daného nosiče valence (viz např. Žabokrtský a Lopatková, 2007), je třeba přiřadit oba výskyty slovní formy vnímat ve větách (i) Vnímá syna jako soka a (ii) Sám se vnímá jako síla ochraňující divadlo dvěma různým lexikálním jednotkám, protože aktant odpovídající efektu má v obou případech různé formální příznaky (jednou je v akuzativu, jednou v nominativu). Podle principu, že komutující reflexivum je reflexivním zájmenem obsahujícím valenční pozici (viz např. Panevová, 2008), je naopak třeba obě slovní formy přiřadit jedné lexikální jednotce, protože reflexivum v (ii) komutuje s jinými nominálními výrazy a je tedy zájmeno. Rozdíl ve struktuře vnímá syna (i) a vnímá se (ii) spočívá tedy jenom v rozdílném lexikálním obsazení valenční pozice pro patiens, což nás zase nutí interpretovat nosič valence jako lexikálně identický. V hlavní části textu zkoumám dvě různé možnosti, jak vyřešit popsaný konflikt mezi oběma principy deskripce. Upozorňuji na možné důsledky, které by obě řešení mohly mít pro celkovou architekturu gramatiky, a na závěr se přikláním k řešení v rámci modifikované valenční teorie (Karlík, 2000).
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
Collision_Wagner_final.pdf   Verze souboru Wagner, R. 2. 5. 2014

Práva

Právo číst
 
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Roland Anton Wagner, M.A., Ph.D., učo 56270
Atributy
 
Vytisknout
Požádat autora o autorský výtisk Zobrazeno: 25. 2. 2020 18:53