VLČKOVÁ, Kateřina, Kateřina LOJDOVÁ a Jarmila BRADOVÁ. Teacher´s Power Basis Perception of Czech Lower Secondary Students. In The European Conference on Educational Research: The Past, the Future and Present of Educational Research in Europe. 2014.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Teacher´s Power Basis Perception of Czech Lower Secondary Students
Název česky Reflexe bází moci učitele českými žáky druhého stupně základních škol
Autoři VLČKOVÁ, Kateřina (203 Česká republika, garant, domácí), Kateřina LOJDOVÁ (203 Česká republika, domácí) a Jarmila BRADOVÁ (703 Slovensko, domácí).
Vydání The European Conference on Educational Research: The Past, the Future and Present of Educational Research in Europe, 2014.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Konferenční abstrakt
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Portugalsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW ECER 2014 - abstract
Kód RIV RIV/00216224:14410/14:00073625
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova česky reflektovaná moc učitele; báze moci; Teacher Power Use Scale; druhý stupeň základní školy
Klíčová slova anglicky perceived teacher power; power bases; Teacher Power Use Scale; lower secondary classes
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: doc. Mgr. et Mgr. Kateřina Vlčková, Ph.D., učo 23594. Změněno: 23. 3. 2015 10:12.
Anotace
The ability of a person or a group to influence opinions, values, and behaviour of others is one of the most studied phenomena in social sciences. The importance of this phenomenon for educational and instructional settings is obvious: The latest research shows that the realisation of instructional aims is enabled by clearly established power relationships in classes. Power negotiation and use of power is understood as an inherent part of educational process. The most influential, traditional typology of power as a relational phenomenon comes from French and Raven (1960). They distinguish teacher's power in relation to a (by students perceived) principle on which it is based on, i.e. coercive, reward, legitimate, referent, and expert power. In accordance to this we adapted one of the latest and most used instruments measuring relational power of teachers – Teacher Power Use Scale (Schrodt, Witt, and Turman, 2007). This regarded the adaptation for younger students (i. e. not university but lower secondary level) and to the Czech sociocultural conditions. The convenient research sample consisted of 2188 students from 117 classes (7th grade 39 %, 8th grade 48 %, 9th grade 13 %). Data were collected in the course of four school subjects, i. e. Civics (23 %), History (22 %), Czech Literature (23 %) and Geography (18 %). After CFA and item analysis we are conducting descriptive statistics and hypothesis testing. The 3 main research question areas are: a) Does Czech data support the Anglo-Saxon model of relational power with five main power bases? b) Which power bases are the most and the least used (seen from the perspective of students) by Czech lower secondary teachers? Are the results similar to international findings? c) Are there significant differences in perceived power bases use based on different variables (like different teachers/classes, teacher's length of practice, different school subjects, students' gender, students' age, and students' achievement)?
Anotace česky
Téma moci patří mezi klíčová témata sociálních věd, ale také pedagogiky. Nejnovější výzkumy ukazují, že realizace didaktických cílů je zakotvena v jasně ustanovených mocenských vztazích ve třídě. Negociace moci je chápána jako součást edukačního procesu. Nejvlivnější, tradiční typologie moci jakožto relačního jevu pochází od Frenche a Ravena (1960), kteří odlišují moc učitele na základě žáky reflektovaného principu, na němž je moc založena, tj. expertní, referenční, legitimní, donucovací a odměňovací bázi moci. V souladu s výše zmíněným jsme adaptovali jeden z nejnovějších a nejvíce používaných nástrojů na měření relační moci - Teacher Power Use Scale (Schrodt, Witt a Turman, 2007). Adaptace zahrnovala přizpůsobení nástroje mladším žákům (nikoli univerzitním stduentům, ale žákům druhého stupně základní školy) a českým sociokulturním podmínkám. Dostupný vzorek zahrnoval 2188 žáků ze 177 tříd. Data byla sbírána v předmětech výchova k občanství, dějepis, česká literatura a zeměpis. Po konfirmatorní faktorové analýze, položkové analýze a výpočtech reliability se zaměřujeme na základní deskriptivní statistiky a testování hypotéz. Výzkumné otázky pokrývají tři oblasti: a) Podporují česká data anglosaský model relační moci a jejích pěti bází? b) Které báze moci jsou nejvíce využívané a které nejméně? Jsou české výsledky podobné mezinárodním výsledkům? c) Vyskytují se signifikantní rozdíly v reflexi bází moci učitele na základě různých proměnných (jako jsou různí učitelé/třídy, délka praxe učitele, různé školní předměty, gender žáků, věk žáků, školní úspěšnost žáků)?
Návaznosti
GA13-24456S, projekt VaVNázev: Moc ve školních třídách studentů učitelství
Investor: Grantová agentura ČR, Moc ve školních třídách studentů učitelství
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
vlckova_lojdova_bradova_ECER2014_teacher_power.pdf Licence Creative Commons  Verze souboru Vlčková, K. 13. 5. 2014

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1182609/vlckova_lojdova_bradova_ECER2014_teacher_power.pdf
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/publication/1182609/vlckova_lojdova_bradova_ECER2014_teacher_power.pdf
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/publication/1182609/vlckova_lojdova_bradova_ECER2014_teacher_power.pdf?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/publication/1182609/vlckova_lojdova_bradova_ECER2014_teacher_power.pdf?info
Vloženo
Út 13. 5. 2014 18:20, doc. Mgr. et Mgr. Kateřina Vlčková, Ph.D.

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba doc. Mgr. Kateřina Lojdová, Ph.D., učo 100154
  • osoba doc. Mgr. et Mgr. Kateřina Vlčková, Ph.D., učo 23594
  • osoba Mgr. Jarmila Bradová, Ph.D., učo 365330
Atributy
 

vlckova_lojdova_bradova_ECER2014_teacher_power.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1182609/vlckova_lojdova_bradova_ECER2014_teacher_power.pdf
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1182609/vlckova_lojdova_bradova_ECER2014_teacher_power.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
46,9 KB
Hash md5
cff1e4bc6862adb8e00127007a86482f
Vloženo
Út 13. 5. 2014 18:20

vlckova_lojdova_bradova_ECER2014_teacher_power.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1182609/vlckova_lojdova_bradova_ECER2014_teacher_power.txt
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1182609/vlckova_lojdova_bradova_ECER2014_teacher_power.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
11,3 KB
Hash md5
7ef77944f8c896387f85960cbd9b75b2
Vloženo
Út 13. 5. 2014 18:23
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 8. 12. 2022 23:32