VÁVRA, Václav and Jindřich ŠTELCL. Významné geologické lokality Moravy a Slezska (Important geological localities of Moravia and Silesia). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 292 pp. 55 - Vědy o zemi. geologické vědy. ISBN 978-80-210-6715-8.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Významné geologické lokality Moravy a Slezska
Name (in English) Important geological localities of Moravia and Silesia
Authors VÁVRA, Václav (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Jindřich ŠTELCL (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Brno, 292 pp. 55 - Vědy o zemi. geologické vědy, 2014.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 10500 1.5. Earth and related environmental sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14310/14:00075587
Organization unit Faculty of Science
ISBN 978-80-210-6715-8
Keywords (in Czech) Česká republika; Morava a Slezsko; geologické lokality; geologické struktury; horniny; minerály; obrazová fotodokumentace
Keywords in English Czech Republic; Moravia and Silesia; geological localities; geological structures; rocks; minerals; illustrative photographs
Tags AKR, Munipress, munipress-propagace, rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: doc. RNDr. Jindřich Štelcl, CSc., učo 1540. Changed: 23/2/2015 10:40.
Abstract
Kniha přibližuje detailnější geologickou stavbu východní části České republiky, tvořené dvěma geologicky odlišnými jednotkami – Českým masivem a Západními Karpaty. Pojednání o celkem 71 lokalitách je rozděleno do pěti kapitol, strukturovaných podle éry jejich vzniku: proterozoikum, starší paleozoikum, mladší paleozoikum, mezozoikum a kenozoikum. U každé lokality je popsána geologická stavba jejího okolí, významné geologické jevy, přítomné horniny, minerály nebo fosilie. Textové informace doplňuje velké množství názorných barevných fotografií a map, připojena je i anotace v angličtině. Všechny lokality vřazené do publikace jsou snadno a bez omezení přístupné, pouze na některých je třeba zachovávat pravidla spojená s jejich zákonnou ochranou.
Abstract (in English)
The book describes in detail the geological structure of the eastern part of the Czech Republic, consisting of two geologically distinct units – the Bohemian Massif and Western Carpathians. Articles on 71 localities are sorted into five chapters and arranged depending on the era of their formation: Proterozoic, early Palaeozoic, late Palaeozoic, Mesozoic and Cenozoic. For each one of the localities there is the description of the geological structure of the area, significant geological phenomena and rocks as well as minerals or fossils of the area. The text information is accompanied with colour photos and maps and short summary in English. All localities enlisted in the book are easily accessible without restriction, only in few cases there are rules relating to their legal protection.
Links
MSM0021622427, plan (intention)Name: Interdisciplinární centrum výzkumů sociálních struktur pravěku až vrcholného středověku. Archeologický terénní a teoretický výzkum, využití přírodních věd, metodologie a informatika, ochrana kulturního dědictví
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
PrintDisplayed: 28/9/2023 01:01