KOLEJKA, Jaromír. Nauka o krajině : pro studující geografie magisterských učitelských oborů. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 129 stran. ISBN 9788021066595.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Nauka o krajině : pro studující geografie magisterských učitelských oborů
Autoři KOLEJKA, Jaromír.
Vydání 1. vydání. Brno, 129 stran, 2014.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Typ výsledku Odborná kniha
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
ISBN 9788021066595
Klíčová slova česky krajinná sféra, přírodní a kulturní krajina, vlastnosti, krajinné modely, praktické a výukové aplikace
Štítky Munipress
Změnil Záznam byl importován z knihovního systému. Změněno: 27. 1. 2020 04:47.
Anotace
Nauka o krajině je komplexní geografickou disciplinou propojující znalostí dílčích geografických a dalších disciplín. Vzhledem k syntetizujícímu charakteru odpovídá celkové koncepci geografie, jakožto vědy o prostorové diferenciaci okolního prostředí a časoprostorových vztazích v něm. Tyto skutečnosti se snaží popisovat, vykládat jejich příčiny a důsledky. Publikace podává výklad nejzákladnějších pojmů a problémů. Budoucí učitelé zeměpisu na školách tak mohou změnit dosavadní styl výuky ve smyslu posilování komplexních a syntetizujících znalostí a dovedností žáků. Zvládnutí učební látky v pojetí nauky o krajině umožní pochopit všeobecnou souvislost jevů a procesů v krajině. Součástí publikace jsou tedy také návrhy praktických úkolů jak v managementu krajiny, tak ve vlastní výuce.
Anotace anglicky
The landscape science (LS) is a geographical discipline, which itself connects not only the knowledge of geographic sub-disciplines, but also applies the findings and knowledge of a number of other natural, social and technical sciences. Due to its synthetising charakter, it fits well the concept of geography as a science of spatial differentiation of the surrounding environment and spatio-temporal relations in it. The LS tries to describe these facts, interprets their causes and consequences. This discipline becomes to be useful for decision-making in the territory. With the respect to the complexity of the surrounding real world, this publication is limited to the interpretation of the most basic terms, concepts and problems which the science of landscape meets. Future geography teachers in primary schools are faced with the task of changing the current style of geography education just in terms of strengthening the comprehensive and synthesizing knowledge and skills of pupils. Mastery of the landscape science subject matter helps to understand the general background of the phenomena and processes in the landscape. There they can then make the appropriate decisions that can positively affect both the landscape quality and the quality of human life in it. The publication is therefore also proposing some practical tasks both in the landscape management and in the education in schools.
VytisknoutZobrazeno: 31. 10. 2020 18:56