Informační systém MU
KARAFIÁT, Vít. Сравнение семантики англицизма "лидер" на примере газеты "Аргументы и Факты" (Semantic Comparison of the Anglicism "лидер" on the Example of "Аргументы и Факты" Weekly). In К.Р. Нургали. Новые вызовы - новые решения: взгляд молодых ученых. Астана: Евразийский национальный университет, 2014. p. 74-79. ISBN 978-9965-31-616-6.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Сравнение семантики англицизма "лидер" на примере газеты "Аргументы и Факты"
Name in Czech Komparace sémantiky anglicizmu "лидер" na příkladu týdeníku "Аргументы и Факты"
Name (in English) Semantic Comparison of the Anglicism "лидер" on the Example of "Аргументы и Факты" Weekly
Authors KARAFIÁT, Vít.
Edition Астана, Новые вызовы - новые решения: взгляд молодых ученых. p. 74-79, 6 pp. 2014.
Publisher Евразийский национальный университет
Other information
Original language Russian
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 60200 6.2 Languages and Literature
Country of publisher Kazakhstan
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-9965-31-616-6
Keywords (in Czech) sémantika; etymologie; anglicizmus; přejatá slova; vývoj; význam
Keywords in English semantics; etymology; Anglicism; borrowed words; development; meaning
Tags International impact
Changed by Changed by: Dana Nesnídalová, učo 831. Changed: 27. 3. 2015 13:06.
Abstract (in Czech)
Článek se zabývá sémantikou slov přejatých z anglického jazyka do ruského jazyka. Na konkrétních příkladech sleduje použití jednotlivých významů ve srovnání s významy původního anglického slova. Cílem první části je vysvětlit základní pojmy a principy obohacování slovní zásoby. Ve druhé části je zkoumán původ a význam anglicizmu лидер. Poté se na základě konkrétních příkladů určuje, zda došlo k posunu nebo přenosu daného významu. Cílem je najít shody a rozdíly mezi významy zkoumaného anglického a ruského substantiva.
Abstract (in English)
The article deals with semantics of words borrowed from English into Russian. On a particular example it observes the use of specific meanings in comparison with meanings of an original English word. The aim of the first part is to explain basic terms and principles of vocabulary enriching. In the other part, origin and meaning of an Anglicism лидер is elaborated. Furthermore, the specific examples are examined, whether the word meaning has been shifted or moved. The goal is to find similarities and differences between meanings of examined English and Russian noun.
Displayed: 6. 10. 2022 08:18