PETROVÁ KAFKOVÁ, Marcela. Péče o vnoučata v současnosti: evidence na základě dat SHARE 2010 (Care for Grandchildren Nowadays: the Evidence Based on SHARE 2010 Data). Fórum sociální politiky. 2014, vol. 8, No 3, p. 9-14. ISSN 1802-5854.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Péče o vnoučata v současnosti: evidence na základě dat SHARE 2010
Name (in English) Care for Grandchildren Nowadays: the Evidence Based on SHARE 2010 Data
Authors PETROVÁ KAFKOVÁ, Marcela (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Fórum sociální politiky, 2014, 1802-5854.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50000 5. Social Sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14230/14:00073708
Organization unit Faculty of Social Studies
Keywords in English older adults; grandparents; care; SHARE; grandchildren; intergenerational solidarity; role overload
Changed by Changed by: Mgr. et Mgr. Marcela Petrová Kafková, Ph.D., učo 55250. Changed: 24/6/2014 13:39.
Abstract
O prarodičovské roli v současné české společnosti toho příliš nevíme. Starší práce hovoří o vysoké míře solidarity plynoucí od nejstarší generaci směrem k mladším a celoživotní rodičovské roli. Tento text se proto soustředí na péči prarodičů o vnoučata v současné společnosti a intenzitu se kterou tuto důležitou sociální roli vykonávají. Nejdříve ukazuji, že čeští prarodiče pečují podobně intenzivně jako prarodiče v blízkých evropských zemích a z celoevropského pohledu patří mezi pečovatele s průměrnou intenzitou péče. Tato péče nabývá v některých případech značně intenzivní podoby. Podíl pečujících prarodičů a četnost jejich péče variuje dle socio-demografických charakteristik, především dle věku vnoučat a prarodičů, rodinného stavu a vzdělání. Roli také hraje geografická vzdálenost bydlišť, stejně jako rodinný stav střední generace.
Abstract (in English)
There is only a partial knowledge of the grandparents’ role in contemporary society. Previous papers shown a high solidarity from the oldest generations to the younger and a lifelong parental role. Due these findings I have concentrate on grandparents care for their grandchildren in contemporary society and the intensity of carrying out this important social role. At first I have proved that Czech grandparents take care of their grandchildren similarly as grandparents in neighbouring countries and there are average care givers from the European point of view. The caregiving is quite intensive in some cases and vary with regard to age of grandchildren and grandparents, marital status and education. The geographical proximity and marital status of middle generation play are important factors too.
Links
GA13-34958S, research and development projectName: Přetížená role: prarodiče v době aktivního stárnutí
Investor: Czech Science Foundation, Standard Projects
PrintDisplayed: 14/5/2021 01:16