VÁLEK, Jan a Petr SLÁDEK. Fyzika a moderní technologie jako vhodný nástroj pro nadané žáky. In Motivace nadaných žáků a studentů v matematice a přírodních vědách III. 2014. ISBN 978-80-210-6870-4.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Fyzika a moderní technologie jako vhodný nástroj pro nadané žáky
Název česky Fyzika a moderní technologie jako vhodný nástroj pro nadané žáky
Název anglicky Physics and modern technology as a useful tool for talented pupils
Autoři VÁLEK, Jan a Petr SLÁDEK.
Vydání Motivace nadaných žáků a studentů v matematice a přírodních vědách III. 2014.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Konferenční abstrakt
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-210-6870-4
Klíčová slova česky Digitální učební materiál; fyzika; matematické modelování; učitel
Klíčová slova anglicky Digital learning material; physics; mathematical modeling; teacher
Změnil Změnil: doc. RNDr. Petr Sládek, CSc., učo 1617. Změněno: 25. 9. 2014 18:00.
Anotace
V dnešním, digitálním světě, se informační a komunikační technologie (ICT) velmi výrazně začleňují do každodenního života běžného člověka a intenzivně ho ovlivňují. Společnost, jako logický důsledek těchto změn, žádá od školy, aby žákům/studentům nabízela prostředí, které je bude všestranně rozvíjet a motivovat k dalšímu vzdělávání. Učitelé, jako jeden ze základních činitelů výchovně-vzdělávacího procesu, na tuto situaci musí reagovat. Trendem posledních let je tak stále nápadnější zavádění ICT do vzdělávacího procesu. Jsou používány stále modernější didaktické prostředky usilující o větší interaktivitu vzdělávání žáků na základních školách, studentů na středních školách a gymnáziích. Počítačové modely a simulace usnadňují studentům pochopení zkoumaných jevů. Navíc, nezávisle na studentově analytickém a logickém myšlení, je posílena schopnost pochopení fyzikálních základů procesů z denního života. Vlastní modely a jejich tvorba může posloužit současně jako ukázka důležitosti mezipředmětových vztahů mezi matematikou, informatikou a fyzikou, technikou, eventuálně dalšími předměty. V práci je podrobně rozebrán současný stav, včetně výzkumného šetření a zpracována některá konkrétní témata pro výuku fyziky. Proto se zabýváme problematikou tvorby a používání dynamických modelů pro jednotlivé partie školské fyziky. Matematické modelování chápeme v našem pojetí jako komplementární složku vzdělávání, které přispívá ke zkvalitnění práce s nadanými žáky.
Anotace anglicky
In today's digital world, information and communication technology (ICT ) is highly integrated into the daily life of the ordinary man and intensely affect it . The society, as a logical consequence of these changes, requests from schools to pupils/students to offer an environment that is going to diversify and encourage further education. Teachers, as one of the fundamental factors of the educational process , this situation must respond . The trend in recent years is still noticeable and implementation of ICT in the educational process. They are still used in modern teaching materials aimed at greater interactivity education of pupils in primary schools, students in secondary schools and high schools. Computer models and simulations make it easier for students to understand the phenomena being explored. In addition , regardless of the student's analytical and logical thinking ability is enhanced understanding of the physics of the processes of daily life. Custom models and their creation can simultaneously serve as an example of the importance of interdisciplinary relations between mathematics, computer science and physics, technology , and possibly other items. In this paper wes analyze in detail the current state , including the research and compiled some of the specific topics for teaching physics. Therefore, we deal with the problems of creating and using dynamic models for each lot of school physics. Mathematical modeling is understood in our approach as a complementary component of education that contributes to the quality of work with talented students.
VytisknoutZobrazeno: 23. 5. 2022 05:08