VÁLEK, Jan and Petr SLÁDEK. Modelling of physical phenomena in teaching process. In Miroslav Hrubý, Šárka Mayerová. Matematika, informatika a aplikované vědy (MITAV 2014). 1st ed. Brno: Univerzita obrany, 2014. p. 91-95. ISBN 978-80-7231-961-9.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Modelling of physical phenomena in teaching process
Name in Czech Modelování fyzikálních jevů ve výuce
Authors VÁLEK, Jan (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Petr SLÁDEK (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Brno, Matematika, informatika a aplikované vědy (MITAV 2014), p. 91-95, 5 pp. 2014.
Publisher Univerzita obrany
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form storage medium (CD, DVD, flash disk)
RIV identification code RIV/00216224:14410/14:00075831
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-7231-961-9
Keywords (in Czech) Dynamický model; modelování; web; ICT vzdělávání
Keywords in English Dynamic model; modeling; web; ICT education
Tags Reviewed
Changed by Changed by: PhDr. Jan Válek, Ph.D., učo 166133. Changed: 19. 3. 2015 11:14.
Abstract
Paper and realized research dealing with the problem of the making and use of computer models in school teaching. Work with models and even with the computer can be understood as inter-subject binding, for example, between physics and mathematics, computer science, technology, or other objects. Modelling of phenomena or processes is used in engineering and science, however we can also take advantage of his strengths in education. Computer models, work with graphs and other visual means to help to students understanding of phenomena and processes. The paper presents an extended Web dynamic modeling in physics developed by using PHP and JavaScript. It is an easily accessible tool for teaching at all levels of education. This tool was created based on our research among teachers. The research survey was conducted through an e-questionnaire. The aim of the research was to determine the current status of the development and use of computer models in education at primary and secondary schools in the Czech Republic and Slovakia.
Abstract (in Czech)
Příspěvěk a realizovaný výzkum se zabývají problémem používání a tvorby počítačových modelů ve školské výuce. Práci s modely a to i s těmi počítačovými lze chápat jako mezipředmětovou vazbu například mezi fyzikou a matematikou, informatikou, technikou, eventuálně dalšími předměty. Modelování jevů nebo dějů je používáno v technice i vědě, nicméně jeho přednosti můžeme využít i ve vzdělávání. Počítačové modely, práce s grafy a jiné vizualizační prostředky usnadňují studentům pochopení zkoumaných jevů a dějů. Příspěvek prezentuje webové rozšíření dynamického modelování ve fyzice vyvinuté pomocí PHP a JavaScriptu. Považujeme to za snadno dostupný nástroj pro výuku na všech úrovních vzdělávání. Tento nástroj byl vytvořen na základě našeho výzkumu mezi učiteli. Výzkum byl proveden prostřednictvím e-dotazníku. Cílem výzkumu bylo zjistit aktuální stav vývoje a použití počítačových modelů ve vzdělávání na základních a středních školách v České republice a na Slovensku.
PrintDisplayed: 1. 12. 2022 11:39