SLIACKY, Jiří. Výuková situace : Driblinkem mezi didaktickými řídicími styly aneb Kdopak by se spektra bál (Teaching situation : Dribbling between teaching styles or Who's afraid of the spectrum). Komenský. Masarykova univerzita, 2013, roč. 138, No 2, p. 36-42. ISSN 0323-0449.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Výuková situace : Driblinkem mezi didaktickými řídicími styly aneb Kdopak by se spektra bál
Name (in English) Teaching situation : Dribbling between teaching styles or Who's afraid of the spectrum
Authors SLIACKY, Jiří (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Komenský, Masarykova univerzita, 2013, 0323-0449.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14510/13:00075951
Organization unit Faculty of Sports Studies
Keywords (in Czech) Výuková situace ; didaktický řídicí styl ; tělesná výchova
Keywords in English Teaching situation ; teaching style ; Physical Education
Tags rivok
Changed by Changed by: Mgr. Jiří Sliacky, Ph.D., učo 102450. Changed: 8/7/2014 22:49.
Abstract
Cílem předkládaného příspěvku je ukázat, jak mohou učitelem použité didaktické řídicí styly ovlivňovat kvalitu výuky tělesné výchovy. Příspěvek přináší nejprve popis výukové situace z výuky tělesné výchovy dívek v 6. ročníku základní školy. Dívky v jejím rámci nacvičují správnou techniku basketbalového driblinku na místě i v pohybu. Uvedená situace byla následně podrobena analýze z hlediska využití didaktických řídicích stylů. Na základě provedené analýzy byla z pohledu kvalitativního hodnocení výukových situací označena jako nerozvinutá. Proto byla následně navržena alternativní úprava výukové situace, která zahrnovala použití dalších dvou didaktických řídicích stylů. Závěry z přezkoumání této navržené alterace vedly k posunu kvalitativního hodnocení výukové situace na úroveň rozvíjející.
Abstract (in English)
The aim of the present paper is to show how the teacher used teaching styles affect the quality of the teaching of physical education. The paper brings the first description of the teaching situation of the teaching of physical education of girls in the sixth class of lower-secondary school. Girls in this situation practicing the correct technique of the basketball dribbling motionless and in motion. The situation was subsequently subjected to analysis in terms of the use of teaching styles. On the basis of the analysis was made from the perspective of a qualitative evaluation of the teaching situations marked as backward. Therefore, was subsequently proposed an alternative edit teaching situation, which included the use of two other teaching styles. The conclusions from the review of this proposed alteration led to shift in the qualitative evaluation of the teaching situation of the evolving level.
PrintDisplayed: 6/12/2023 14:38