VIDOVICOVÁ, Lucie, Lucie GALČANOVÁ, Marcela PETROVÁ KAFKOVÁ and Dana SÝKOROVÁ. Stáří ve městě, město v životě seniorů (Ageing in the City, City in the Life of Seniors). 1st ed. Praha, Brno: Sociologické nakladatelství, Masarykova univerzita, 2013. 372 pp. Studie. ISBN 978-80-7419-141-1.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Stáří ve městě, město v životě seniorů
Name (in English) Ageing in the City, City in the Life of Seniors
Authors VIDOVICOVÁ, Lucie (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Lucie GALČANOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Marcela PETROVÁ KAFKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Dana SÝKOROVÁ (203 Czech Republic).
Edition 1. vyd. Praha, Brno, 372 pp. Studie, 2013.
Publisher Sociologické nakladatelství, Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 50000 5. Social Sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14230/13:00073729
Organization unit Faculty of Social Studies
ISBN 978-80-7419-141-1
Keywords (in Czech) stárnutí; městské prostředí; gerontosociologie; kvantitativní výzkum; kvalitativní výzkum
Keywords in English ageing; urban environment; gerontosociology; quantitative research; qualitative research
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Alena Rokosová, učo 107259. Changed: 2/6/2015 11:13.
Abstract
Kniha se zaměřuje na souvislosti fenoménů demografického, resp. individuálního stárnutí a urbanizace, přesněji řečeno na každodennost stárnoucích obyvatel měst v kontextu sociálně-prostorových procesů regenerace a gentrifikace. Autorky hledají odpovědi na otázky jako: Jaký vliv má měnící se vnější prostředí na zkušenost stárnutí? Jakým způsobem poznamenává urbánní dynamika zapojení seniorů do sociálních struktur? Jak se stárnutí promítá do užívání prostoru seniory a jejich orientace v něm? Jakými strategiemi se jedinci vyrovnávají s dopady urbánních procesů tváří v tvář vlastnímu stárnutí – jak udržují kontrolu nad situací s ohledem na své zdraví, finanční možnosti a zdroje obsažené v městském prostředí? A konečně, jsou velká česká města přátelská vůči lidem vyššího věku? Odpovědi autorky opřely o data získaná prostřednictvím smíšené výzkumné strategie (mixed-methods research), využívající kvantitativní výzkum založený na standardizovaném dotazování mezi staršími obyvateli (ve věku 60 let a více) centrálních čtvrtí čtrnácti velkých českých měst a kvalitativní výzkum účastníků a účastnic ohniskových skupin (focus groups) a komunikačních partnerů a partnerek v hloubkových individuálních rozhovorech. Způsobem zpracování, šíří a hloubkou probíraných témat chce kniha uspokojit co nejširší okruh čtenářů, neboť informace, které by přinášely vhled do vzájemné dynamiky fenoménů „města“ a „stáří“, doposud chyběly jak pro obory sociologie, gerontosociologie a urbánních studií, tak pro praktický výkon místní samosprávy ve velkých městech, jejichž demografické profily se výrazně mění.
Abstract (in English)
The book focuses on the links between the phenomena of demographic, or the individual ageing and urbanization, more precisely on the everyday life of an ageing population of cities in the context of socio-spatial processes of regeneration and gentrification. The authors are looking for answers to questions such as: what effect has the changing external environment on the experience of aging? What is the impact of the urban dynamics on the involvement of the elderly in social structures? And are the big Czech cities friendly towards people of a higher age? The answers to these questions are based on the data obtained through mixed-method research using quantitative research based on a standardized survey among the older inhabitants (aged 60 years and over) of the central districts of fourteen large Czech cities and qualitative research with focus groups and individual in-depth interviews.
Links
GAP404/10/1555, research and development projectName: Stáří v prostoru: regenerace, gentrifikace a sociální exkluze jako nové problémy environmentální gerontologie
Investor: Czech Science Foundation, Standard Projects
PrintDisplayed: 27/7/2021 08:17