MALENOVSKÝ, Jiří. 60 let Evropských společenství: od francouzského „supranacionálního“ smluvního projektu k jeho německému „podústavnímu“ provádění (60 years of the European Communities: the French "supranational" of contractual project for the German "under constitutional 'implementation). Právník. Praha: AV ČR, Ústav státu a práva, 2012, vol. 151, No 7, p. 673-722. ISSN 0231-6625.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name 60 let Evropských společenství: od francouzského „supranacionálního“ smluvního projektu k jeho německému „podústavnímu“ provádění
Name (in English) 60 years of the European Communities: the French "supranational" of contractual project for the German "under constitutional 'implementation
Authors MALENOVSKÝ, Jiří (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Právník, Praha, AV ČR, Ústav státu a práva, 2012, 0231-6625.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14220/12:00082061
Organization unit Faculty of Law
Keywords (in Czech) Soudní dvůr; evropské společenství; smluvní projekty
Keywords in English Court of Justice; European Community; Contracted projects
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Changed: 5. 2. 2016 16:27.
Abstract
Po krátkém historickém exkursu o zrodu tří zakládajících smluv Evropských společenství se autor v první části podrobně věnuje původnímu supranacionálnímu smluvnímu projektu, zejména se zaměřením na unijní právo a jeho výklad Soudním dvorem EU a následnou aplikaci v členských státech. Druhá část obšírně pojednává o úloze Spolkového ústavního soudu v otázce výkladu a aplikace unijního práva, ale i jeho dalšího rozvoje. Jak autor v závěru zmiňuje, díky Spolkovému ústavnímu soudu, ale i ústavním soudům dalších členských států je unijní právo hladce respektováno a prováděno obecnými (podústavními) soudy. Na druhou stranu v důsledku jejich zásahů se ale také komplikuje a relativizuje neomezený vstup unijního práva do právních řádů členských států i zpomaluje jeho vývoj. Původní supranacionální smluvní projekt je jednotlivými judikáty ústavních soudů postupně rozmělňován a stále silněji se prosazuje jeho podústavní provádění, což si, dle mínění autora, otcové projektu jen sotva přáli.
Abstract (in English)
After a brief historical excursion of the creation of the three founding of contracts of the European Communities, the author of the first part detail devotes the original contract the nationalist project. The second part discusses the role of the Federal Constitutional Court concerning the interpretation and application of EU law but also its further development.
PrintDisplayed: 12. 8. 2022 17:30