Informační systém MU
PIROŽEK, Petr. Corporate Governance from the perspective of expatriates Multinatonals Companies – a study from Czech Republic. Varazdin, Croatia: Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, Varazdin, Croatia, 2014. p. 652 - 660. ISBN 978-953-6125-10-4.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Corporate Governance from the perspective of expatriates Multinatonals Companies – a study from Czech Republic
Name in Czech Corporate Governance z pohledu expatriantů Nadnárodních společností - studie z ČR
Authors PIROŽEK, Petr.
Edition Varazdin, Croatia, p. 652 - 660, 9 pp. 2014.
Publisher Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, Varazdin, Croatia
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50600 5.6 Political science
Country of publisher Croatia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form electronic version available online
WWW URL
Organization unit Faculty of Economics and Administration
ISBN 978-953-6125-10-4
Keywords (in Czech) Expatrianti, Nadnárodní společnost, Správa a řízení společnosti
Keywords in English Expatriates, Multinational Companies, Corporate Governance
Changed by Changed by: doc. Ing. Petr Pirožek, Ph.D., učo 102532. Changed: 12. 9. 2014 16:09.
Abstract
The problems of corporate governance are currently an important topic within the academic community. Importance of this issue is highlighted in connection with business success in global market conditions. As the most fundamental assumptions associated with successful corporate governance of subsidiaries of multinational enterprises is being considered the casting of statutory bodies expatriates from central multinationals. The main objective of the research was to describe and analyze the representation of expatriates in performance of corporate governance in subsidiaries of multinational companies operating in the country. The Czech Republic is currently in the post transition phase of development of the market economy with a significant presence of multinational companies in the country's economy. The article is presenting an empirical study with the description of expatriates representation in the statutory bodies of subsidiaries of multinational companies in the country. The results obtained refer specifically to the number of branches with the presence of expatriates and their representation in administrative and executive authority, or at other positions respectively. The sample on which is the issue of corporate governance has been examined included 332 subsidiaries of multinational companies from the most important sectors of the economy of the Czech Republic. Also the company size and ownership structure in subsidiaries of multinational companies with regard to the representation of expatriates has been the subject of the research. The results comprises of the headquarters analysis based on the financial performance indicators achieved by the multinational company branches with regard to the representation of expatriates as well.
Abstract (in Czech)
Problematika corporate governance je v současné době velmi diskutovaným tématem v rámci akademické obce. Na významu tato problematika získává v souvislosti s úspěšnosti podnikání v globálních tržních podmínkách. Za zásadní předpoklad spojený s úspěšnou corporate governance poboček nadnárodních společností lze považovat obsazení statutárních orgánů expatrianty z centrál nadnárodních společností. Hlavním cílem provedeného výzkumu bylo popsat a analyzovat zastoupení expatriantů při výkonu corporate governance v pobočkách nadnárodních společností působících v ČR. Česká republika se nalézá v post-transformační fázi vývoje tržní ekonomiky s významným zastoupením nadnárodních společností v hospodářství ČR. V příspěvku je představeno provedené empirické šetření s popisem zastoupení expatriantů ve statutárních orgánech poboček nadnárodních společností v ČR. Dosažené výsledky konkrétně uvádí počet poboček s výskytem expatriantů, jejich zastoupení ve správním a exekutivním orgánu, případně na jiných pozicích. Výběrový soubor, na kterém byla problematika corporate governance zkoumána obsahoval 332 poboček nadnárodních společností z nejvýznamnějších odvětví hospodářství ČR. Předmětem výzkumu byla taktéž analýza velikosti a vlastnické struktury v pobočkách nadnárodních společností s ohledem na zastoupení expatriantů. Součástí výsledků je provedena analýza místa působnosti centrály a dosažené finanční výkonnosti pobočky nadnárodní společnosti s ohledem na zastoupení expatriantů.
Displayed: 31. 1. 2023 17:09