VOGEL, Radek. Creation of terms in traditional vs. emergent/growing terminologies: Searching for regular patterns. In From Theory to Practice: Sixth Annual International Conference on Anglophone Studies, Tomas Bata University in Zlín. 2014.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Creation of terms in traditional vs. emergent/growing terminologies: Searching for regular patterns
Name in Czech Tvorba termínů v tradičních vs. vznikajících/expandujících terminologiích: Hledání pravidelných struktur
Authors VOGEL, Radek.
Edition From Theory to Practice: Sixth Annual International Conference on Anglophone Studies, Tomas Bata University in Zlín, 2014.
Other information
Original language English
Type of outcome Presentations at conferences
Field of Study 60200 6.2 Languages and Literature
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Education
Keywords (in Czech) nová terminologie; obohacování slovní zásoby; termín; terminologie; tradiční
Keywords in English emergent terminology; lexical enrichment; term; terminology; traditional
Tags terminologies
Tags International impact
Changed by Changed by: Mgr. Radek Vogel, Ph.D., učo 33061. Changed: 25. 9. 2014 19:07.
Abstract
Terminologies are hierarchically organised sets of naming units, terms, which are generally not in the spotlight of linguistics. The creation of terms takes place autonomously within individual disciplines, which either follow traditional subject-specific patterns or adopt coinages arising from the current scientific or professional discourse. Yet, the approaches to lexical enrichment, i.e. creation of new terms, taken in individual disciplines deserve attention of lexicologists for the ability to reveal the variety as well as creative power of language. The paper examines such term-formation processes in a selection of disciplines providing a balanced picture of traditional and relatively new, fast growing terminologies. As English is the dominant language in most fields of activity these days, it rather influences lexis of other languages. For this reason, attention has been paid also to the corresponding newly emerging terminologies in Czech (e.g. marketing, power generation, geocaching, acrobatic skiing) to see whether there are any structural analogies to English terminologies, apart from borrowing, loan translation, etc. The paper attempts to provide a classification of term-formation processes seen in the indicated broader context.
Abstract (in Czech)
Terminologie jsou hierarchicky uspořádané systémy pojmenovacích jednotek, termínů, které obecně nejsou příliš v ohnisku zájmu lingvistiky. Tvorba termínů se odehrává autonomně v rámci jednotlivých disciplín, které se buď řídí svými tradičními vzorci charakteristickými pro daný obor, anebo akceptují novotvary ze současného vědeckého nebo profesního odborného diskursu. Přesto si však přístupy k obohacování slovní zásoby, t.j. zde k tvorbě nových termínů, preferované v jednotlivých disciplínách zasluhují pozornost lexikologů pro svou schopnost odhalit rozmanitost a kreativní potenciál jazyka. Příspěvek analyzuje takové procesy tvorby termínů ve vybraných disciplínách, pokoušeje se podat vyvážený obraz tradičních i relativně nových, rychle rostoucích terminologií. Protože angličtina je v současnosti dominantním jazykem ve většině oborů činnosti, významně ovlivňuje slovní zásobu jiných jazyků. Proto byla pozornost věnována také odpovídajícím nově vznikajícím terminologiím v češtině (např. marketingu, výroby energie, geocachingu, akrobatického lyžování), aby se ukázalo, zda v nich existují nějaké strukturní analogie s anglickými terminologiemi, a to kromě výpůjček, doslovných překladů (kalků) atd. Tento příspěvek se pokouší navrhnout klasifikaci termínotvorných procesů viděných v naznačeném širším kontextu.
PrintDisplayed: 13. 8. 2022 02:32