Informační systém MU
BOHÁČEK, Milan. Výhody a nevýhody laické participace v soudnictví (Advantages and Disadvantages of Lay Participation in Judiciary). Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2014, vol. 22, No 2, p. 158-166. ISSN 1210-9126.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Výhody a nevýhody laické participace v soudnictví
Name in Czech Výhody a nevýhody laické participace v soudnictví
Name (in English) Advantages and Disadvantages of Lay Participation in Judiciary
Authors BOHÁČEK, Milan.
Edition Časopis pro právní vědu a praxi, Brno, Masarykova univerzita, 2014, 1210-9126.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
Organization unit Faculty of Law
Keywords (in Czech) soudnictví; laická participace; přísedící
Keywords in English judiciary; lay participation; lay judge
Tags laická participace, přísedící, rivok, soudnictví
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Changed: 13/3/2015 17:05.
Abstract
Téma účasti laiků na soudním rozhodování, jež je v České republice stále aktuální, a to zejména díky nedávné snaze Ministerstva spravedlnosti omezit rozsah účasti přísedících u soudních řízení, je analyzováno z pohledu důvodů existence laické participace v současném právním řádu. Autor od sebe na základě zvolené metodologie odděluje podstatné důvody existence účasti laiků na soudním rozhodování, jež jsou samy o sobě způsobilé přimět ústavodárce či zákonodárce k zavedení institutu laické účasti do právního řádu, od jejích výhod a nevýhod. Tyto výhody a nevýhody jsou považovány za argumenty druhého řádu, generované výše stojícími důvody existence, přičemž samy o sobě nejsou schopny ovlivnit rozhodnutí o kodifikaci či zrušení institutů laické participace. Pro rozhodnutí o další podobě českého institutu přísedících je proto nutné vzít v úvahu především důvody jeho existence a vést o nich důkladnou celospolečenskou debatu, jejímž výstupem má být řádně vyargumentované stanovisko zohledňující pokud možno všechny aspekty uvedené problematiky.
Abstract (in English)
Lay participation in judicial decision-making is still a topical issue in the Czech Republic, especially due to the recent effort of the Ministry of Justice to limit the scope of participation of lay judges in court proceedings. Therefore, the author analyzes this topic in terms of reasons for the existence of lay participation in the current legislation. In addition, he defines methodology enabling him to separate the essential or primary reasons for the existence of lay participation in judicial decision-making, which themselves are capable of making the legislature introduce lay participation in the legal system, from its advantages and disadvantages. These advantages and disadvantages of lay participation are considered secondary arguments, generated by the implementation of the primary reasons, and as such they are unable to influence the decisions on codification and repeal of the institutes of lay participation. The classification, which is exemplified by jurors and justices of the peace in common law countries and lay judges in the context of the Czech Republic, is further complemented with possible reasons against the introduction of the institutes of lay participation in a legal system. Hence, in order to decide on the future form of the Czech institute of lay judges, it is particularly necessary to take into account the reasons for its existence and to start a thorough nationwide debate, the output of which should be a properly-articulated standpoint allowing for all the aspects of the discussed topic, if possible.
Links
CZ.1.07/2.3.00/35.0005, interní kód MUName: Věda a vědci pro vzdělanost moderní společnosti
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, 2.3 Human resources in research and development
Displayed: 27/1/2023 21:25