CÍDLOVÁ, Hana and Eva TRNOVÁ. Nadaní žáci a dovednost práce s grafy (Gifted pupils and graphing skills). In Motivace nadaných žáků a studentů v matematice a přírodních vědách III. 2014. ISBN 978-80-210-6870-4.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Nadaní žáci a dovednost práce s grafy
Name (in English) Gifted pupils and graphing skills
Authors CÍDLOVÁ, Hana and Eva TRNOVÁ.
Edition Motivace nadaných žáků a studentů v matematice a přírodních vědách III, 2014.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Conference abstract
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-210-6870-4
Keywords (in Czech) motivace; chemie; dovednost; grafy
Keywords in English motivation; chemistry; skill; graphs
Changed by Changed by: doc. Mgr. Hana Cídlová, Dr., učo 761. Changed: 3/3/2015 11:41.
Abstract
Dovednost práce s grafy dnes náleží k základním složkám přírodovědné gramotnosti, proto by žáci ke zvládnutí uvedeného komplexu dovedností měli být odpovídajícím způsobem motivováni. Dovednost práce s grafy je ovlivněna zejména vzhledem grafu, zkušenostmi a znalostmi studenta a kontextem, v němž se graf vyskytuje. Z těchto důvodů by se práce s grafy měla procvičovat nejen v matematice, ale i v rámci dalších vyučovacích předmětů. Cílem této práce bylo zjistit úspěšnost žáků v klíčových bodech českého vzdělávacího systému s ohledem na vzdě¬lávání chemii při konstrukci grafu na základě číselných dat uvedených v textu a odlišit průměrné testové výsledky od výsledků nadaných žáků.
Abstract (in English)
Graphing skills belong to key components of scientific literacy nowadays. This is why students should be encouraged to master this complex of skills. Graphing skills are influenced mainly by the appearance of the graph, experience and knowledge of the student and the context in which the graph is used. Therefore, graphing skills should be taught not only within mathematics but also in other subjects. The aim of this work was to test the level of chosen graphing skills in chemical context with Czech pupils at the end of lower secondary school and at the end of upper secondary school chemistry education and, at the same time, to compare average test results and the results of gifted students.
Links
GAP407/10/0514, research and development projectName: Dovednosti žáků v biologii, geografii a chemii: výzkum zamýšleného, realizovaného a osvojeného kurikula na počátku implementace kurikulární reformy
Investor: Czech Science Foundation, Pupils’ skills in biology, geography and chemistry: research into planned, realized and achieved curriculum in implementation phase of curricular reform
PrintDisplayed: 7/10/2022 05:05