Informační systém MU
KREIDL, Martin a Lucie MORAVCOVÁ. Které hodnoty ovlivňují vstup do manželství? Sociální studia, Masarykova univerzita, 2014, roč. 11, č. 2, s. 101-122. ISSN 1214-813X.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Které hodnoty ovlivňují vstup do manželství?
Název anglicky Which Values Affect Marriage Entry?
Autoři KREIDL, Martin (203 Česká republika, garant, domácí) a Lucie MORAVCOVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání Sociální studia, Masarykova univerzita, 2014, 1214-813X.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50000 5. Social Sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14230/14:00076735
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
Klíčová slova anglicky Marriage entry;second demographic transition;values;Czech Republic
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: prof. Martin Kreidl, Ph.D., učo 108207. Změněno: 7. 10. 2014 10:23.
Anotace
V posledních dekádách došlo v ČR, podobně jako v jiných zemích, k zásadním změnám v rodinném a reprodukčním chování – mezi nimi také k poklesu sňatečnosti a odkládání vstupu do manželství. Tyto změny bývají vykládány z perspektivy druhé demografické tranzice, která postuluje, že ve společnosti dochází k posilování hodnot negativně ovlivňujících individuální rozhodnutí vstoupit do manželství. Nicméně vliv hodnotového profilu jednotlivce na vstup do manželství dosud nebyl explicitně modelován. Proto používáme data ze dvou vln šetření Generations and Gender Survey z let 2005 a 2008 a ukazujeme, jaký byl vliv vybraných hodnot (měřených v první vlně panelu) na pozdější vstup do manželství. Nalézáme pouze dílčí potvrzení teorie druhé demografické tranzice (materialismus zvyšuje pravděpodobnost vstupu do manželství u respondentů mimo pracovní trh). Celkově pozorujeme mnohem slabší vliv hodnotových proměnných na vstup do manželství, než jsme podle teorie druhé demografické tranzice očekávali.
Anotace anglicky
In the last decades the Czech Republic experiences, as other countries, fundamental changes in family and reproductive behaviour – including declining marriage rates and marriage postponement. These changes are interpreted through the second demographic transition perspective, which postulates strengthening of values with negative effect on individual decision to marry. Nevertheless, the effect of individual value profile on marriage entry has not been explicitly modelled. Therefore, we use data from two waves of Generations and Gender Survey from 2005 and 2008 and indicate what the effect of selected values (measured in the first wave) on later marriage entry was. We find only partial support for the second demographic transition theory (materialism increases the likelihood of marriage among respondents outside the labour market). Overall, we observe a much weaker effect of value variables than we have expected according to the second demographic transition theory.
Zobrazeno: 17. 2. 2020 23:05