HORÁKOVÁ, Jana. Úvod do softwarových studií (Introduction to Software Studies). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. Elportál. ISBN 978-80-210-7214-5.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Úvod do softwarových studií
Name (in English) Introduction to Software Studies
Authors HORÁKOVÁ, Jana.
Edition 1. vyd. Brno, Elportál, 2014.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Textbook
Field of Study Art, architecture, cultural heritage
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW PURL epub URL pdf html
ISBN 978-80-210-7214-5
ISSN 1802-128X
Keywords (in Czech) obrat k softwaru; programovaná média; interaktivita; softwarová studia; softwarové dílo
Keywords in English software turn; programming media; interactivity; software studies; software work
Tags elportál
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Kateřina Drábková, učo 74369. Changed: 1/7/2015 12:23.
Abstract
Publikace Úvod do softwarových studií seznamuje s dominantním trendem vývoje studií nových médií v posledních patnácti letech, kdy můžeme sledovat vzrůstající zájem teoretiků nových médií o to, jakým způsobem materialita softwaru ovlivňuje a formuje naši společnost a spoluutváří náš svět. Můžeme proto hovořit o "obratu k softwaru" v diskurzu studií nových médií. Výrazem této tendence je vznik softwarových studií, volného souboru aktivit na pomezí teorie a praxe, transformujících studia nových médií přibližně od začátku 21. století. Předkládaná publikace popisuje ustavení softwarových studií jako vyústění určitých myšlenkových tendencí v rámci disciplíny studia nových médií (Kittler, Flusser, Manovich, Cramer, Fuller), vymezuje orientační body jejich institucionalizace a představuje základní metodologické přístupy, které jsou definovány ve vztahu k dalším novým subdisciplínám oboru, kritickým studiím kódu (Critical code studies), studiím platforem (Platform studies) a zlým mediálním studiím (Evil media studies). Výuková pomůcka je určena studentům kurzu FF:IMN100cv Nástroje interpretace novomediálního díla I.
Abstract (in English)
The publication "Introduction to Software Studies" informs students about the dominant trend of new media studies development in last fifteen years, where we can observe an increasing interest of new media theorists about how the materiality of software affects and shapes our society and thus influences our world. We can therefore speak of 'software turn' in new media studies. A symptom of this trend is emergence of Software studies, a loose set of research practices on the border line between theory and practice that has been transforming new media studies since the beginning of the 21 century. The publication introduces Software studies launch as an outcome of certain conceptual tendencies within the new media studies discourse (Kittler, Flusser, Manovich, Cramer, Fuller), it defines landmarks of its institutionalization, as well as fundamental methodological approaches that are defined in close relation to other new sub-disciplines of the field, Critical code studies, Platform studies, and Evil media studies.
PrintDisplayed: 23/9/2020 18:17