PETRŽELKA, Josef. Jak umělec tvoří? (Plato's Dialogue Ion). In Havlíček, A.; Jínek, J. Platónův dialog Ión. Vyd. 1. Praha: OIKOYMENH, 2014. p. 77-87. Mathésis ; sv. 8. ISBN 978-80-7298-161-8.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Jak umělec tvoří?
Name in Czech How does artist create?
Name (in English) Plato's Dialogue Ion
Authors PETRŽELKA, Josef (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Vyd. 1. Praha, Platónův dialog Ión, p. 77-87, 11 pp. Mathésis ; sv. 8, 2014.
Publisher OIKOYMENH
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 60300 6.3 Philosophy, Ethics and Religion
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14210/14:00076763
Organization unit Faculty of Arts
ISBN 978-80-7298-161-8
Keywords (in Czech) poezie - starověké Řecko; rétorika - starověké Řecko; interpretace a přijetí literárního díla - starověké Řecko; řecká antická filozofie - 5.-4. stol. př. Kr.
Keywords in English poetry - ancient Greece; rhetoric - ancient Greece; interpretation and reception of literature - ancient Greece; Greek philosophy (ancient) - 5th-4th centuries B.C.
Tags ancient greek philosophy, Dialogue Ion of Plato, poetry - ancient Greece, rivok
Changed by Changed by: Mgr. Vendula Hromádková, učo 108933. Changed: 18/2/2015 10:30.
Abstract
Kapitola odpovídá na tři otázky: 1. Představují básnictví a rapsódství specifický typ umělecké tvorby, odlišný od jiných uměleckých druhů? (Odpověď: Ne.) 2. Připouští Platón, že existuje nějaká básnická (rapsódická) techné ve smyslu „techniky“ tvorby? (Odpověď: Zdá se že ano.) 3. Připouští Platón, že by básník mohl mít kvalifikované znalosti o obsahu svých básní? (Odpověď: Ne.) Autoři dalších kapitol: Jaroslav Cepko - Ulrich Wollner, Kryštof Boháček, Ota Gál, Veronika Konrádová, Karel Thein, Aleš Havlíček, Jakub Jínek, Jiří Stránský, Rostislav Niederle, Josef Moural.
Abstract (in English)
The chapter gives answers to these three questions: 1. Are poetry and rhapsody a specific kind of artistic creation, which differ from other artistic kinds? (The answer: No.) 2. Does Plato admit that there is a poetical (rhapsodic) techné in the sense of algorithm of creation? (The answer: It seems there is.) 3. Does Plato admit that the poet could have the knowledge about the content of his poetry? (The answer: No.) The authors of the other chapters: Jaroslav Cepko - Ulrich Wollner, Kryštof Boháček, Ota Gál, Veronika Konrádová, Karel Thein, Aleš Havlíček, Jakub Jínek, Jiří Stránský, Rostislav Niederle, Josef Moural.
Links
MUNI/A/0803/2013, interní kód MUName: Proměny a konstanty soudobé filozofie
Investor: Masaryk University, Category A
PrintDisplayed: 17/8/2022 18:28