PŘENOSIL, Václav, František CVACHOVEC, Pavel ČELEDA and Martin VEŠKRNA. Uspořádání vícecestného dvouparametrického spektrometrického systému (Arrangement of two-parameter multipath spectrometric system). 2015.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Uspořádání vícecestného dvouparametrického spektrometrického systému
Name in Czech Uspořádání vícecestného dvouparametrického spektrometrického systému
Name (in English) Arrangement of two-parameter multipath spectrometric system
Authors PŘENOSIL, Václav (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), František CVACHOVEC (203 Czech Republic, belonging to the institution), Pavel ČELEDA (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Martin VEŠKRNA (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition 2015.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Legally protected outcomes
Field of Study 20201 Electrical and electronic engineering
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14330/15:00080390
Organization unit Faculty of Informatics
Keywords (in Czech) analog-číslo převodník; vícecestné vzorkování; obvod FPGA; filtrace; předzpracování; digitalizace
Keywords in English analog-code converter; multpath sampling; FPGA circuit; filtration; pre-processing; digitizing
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: prof. Ing. Václav Přenosil, CSc., učo 169249. Changed: 28. 11. 2015 08:03.
Abstract
Předmětem je koncepce a realizace rychlého analogově-digitálního systému pracujícího s frekvencí interních synchronizačních jednotky GHz. Jedná se o digitální systému určený pro dvou a jednoparametrická spektrometrická měření. Ve dvouparametrické konfigurace s vhodným scintilátorem může sloužit jako spektrometr neutronů a záření gama s možností separace odezev detekovaných fotonů a neutronů a s jejich následným dvojparametrickým záznamem. PPV lze použít v jednoparametrické konfiguraci s prakticky libovolným spektrometrickým detektorem. Předností navrženého zařízení je jednak rychlost zpracování dat (řádově o dva řády rychlejší záznam dat ve srovnání s dostupnými zařízeními s podstatně horšími užitnými vlastnostmi), nízká spotřeba a hmotnost, možnost použití v provozních podmínkách a v terénu, ale především velký dynamický rozsah zpracovávaných vstupních signálů dosažený zpracování signálů několika cestami s odlišným zesílením díky němuž lze i signály s malou amplitudou zpracovávat prakticky celým dynamickým rozsahem použitých AD převodníků.
Abstract (in English)
The subject is the design and implementation of fast analog-to-digital system operating at a frequency of internal synchronization signal in terms of tens of GHz. It is a digital system designed for two and one-parameter spectrometric measurements. Two parameters in the configuration with a suitable scintillation counter can serve as a spectrometer neutrons and gamma rays with a possibility of separation of the responses of the detected photons and neutrons and their subsequent dvojparametrickým recording. In a one-parameter mode of the PPV may be used with any spectrophotometric detector. The advantages of the proposed device is processing speed (of the order of two orders of magnitude faster recording of data in comparison with the available devices with significantly poorer performance properties), low power consumption and weight, can be used in operating conditions and in the field but especially a wide dynamic range of processed input signals processing. It is achieved by using several branches with different amplification so that is possible execute small signals with the entire dynamic range of the AD converters.
Links
TA01011383, research and development projectName: Digitální spektrometrický systém jaderného záření
PrintDisplayed: 27. 5. 2022 05:18