FRÝDEK, Miroslav. Otroci a otrokyně jako objekty sexuálních zločinů v římském právu a vybraných barbarských zákonících. In Schelle, Karel ; Tauchen, Jaromír a kolektiv. Sexuální trestné činy včera a dnes. Vyd. 1. Ostrava: Katedra dějin státu a práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, 2014. s. 29-35. Právo. ISBN 978-80-7418-213-6.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Otroci a otrokyně jako objekty sexuálních zločinů v římském právu a vybraných barbarských zákonících
Název anglicky The slaves and slave women as objects of sexual crimes in Roman law and selected barbaric Codes
Autoři FRÝDEK, Miroslav (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Vyd. 1. Ostrava, Sexuální trestné činy včera a dnes, od s. 29-35, 7 s. Právo, 2014.
Nakladatel Katedra dějin státu a práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 60101 History
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14210/14:00076803
Organizační jednotka Filozofická fakulta
ISBN 978-80-7418-213-6
Klíčová slova česky římské právo; francké právo; Pactus legis Salicae; Lex Gundobada; sexuální zločiny; otroci
Klíčová slova anglicky Roman law; Frankish law; Pactus legis Salicae; Burgundy code; sexual crimes; slavery
Štítky rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: doc. Mgr. Katarina Petrovićová, Ph.D., učo 10362. Změněno: 13. 3. 2015 10:06.
Anotace
Římskoprávní pojetí postavení otroka jako věci, tedy jako předmětu práv, nikoli subjektu práv se projevilo i v právní úpravě sexuálních zločinů, jejichž objektem byli otroci. Římské právo ve snaze ochránit majetek vlastníka otroka přišlo s koncepcí, která důsledek sexuálního zločinu na otrokovi chápala ve třech rovinách. Jednak jako poškození věci, kdy byl pachatel povinen nahradit škodu na věci způsobenou. Dále v rámci právní konstrukce, že prostřednictvím otroka se může spáchat urážka pána, umožňovala zažalovat pachatele za urážku. Třetí prostředek ochrany pak směřoval k mravnímu zkažení otroka, který se vykonaným aktem stal mravně horším. Francké právo upravovalo v Pacts legis Salicae v titulu s názvem De adulteris ancillarum jednotlivé skutkové podstaty sexuálního spojení mezi svobodnými a otroky a mezi otroky navzájem. Pactus legis Salicae trestal jak soulož mezi otroky a svobodnými, tak i soulož mezi otrokem a otrokyní. Tresty byly především peněžité od 120 do 2200 denárů nebo dokonce i zotročení či smrt. Nejvyšší pokuta byla za soulož s otrokyní, která byla ve vlastnictví krále. Burgundský zákoník upravoval sexuální zločin spáchaný na otrokyni v titulu s názvem De corruptis mulieribus. Pokud svobodný přinutí otrokyni k pohlavnímu styku, musí jako pokutu zaplatit 12 solidů. Pokud se znásilnění dopustil otrok, tak měl být zbičován. Společným základem pro sexuální zločiny spáchané na otrocích v římském právu a uvedených barbarských zákonících je odstupňovaná kompozice.
Anotace anglicky
Roman law regards slaves as a thing; they were objects of law (not subjects). This fact has an impact on legislation of sexual crimes if the object was a slave. Roman law tried to protect a property of slave's owner that is why it created a concept according to which a consequence of sexual crime was analysed in three dimensions. Firstly, it was a damage of a thing and an offender was obliged to compensate the damage. Secondly, it was possible to sue the offender for an offence of an owner, because by a slave it was possible to insult the owner. The last possibility was to ask for moral damage caused by the act because the slave became morally worse. Frankish law regulated in Pacts legis Salicae, more precisely in De adulteris ancillarum particular facts of the case concerning sexual acts between Roman citizens and slaves and among slaves. Pactus legis Salicae punished both coitus between slaves with Roman citizens and slaves with female slave. Punishments were mainly financial, from 120 to 2200 denarius, or even an enslavement or death. The highest fine was for coitus with female slave that was a property of a king. Burgundy Code regulated sexual crimes committed on a female slave in title De corruptis mulieribus. If a Roman citizen forced a female slave to coitus, he had to pay a fine of 12 solids. If a slave committed rape, he was whipped. A common element for sexual crimes concerning slaves in Roman law and aforementioned barbarian codes was system of financial fines.
Návaznosti
MUNI/A/0860/2013, interní kód MUNázev: Interdisciplinární výzkum starých indoevropských jazyků, jejich literatur a příslušných kultur (Akronym: Staré jazyky a literatury)
Investor: Masarykova univerzita, Interdisciplinární výzkum starých indoevropských jazyků, jejich literatur a příslušných kultur, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 1. 10. 2022 04:11