Informační systém MU
FRÝDEK, Miroslav. Otroci a otrokyně jako objekty sexuálních zločinů v římském právu a vybraných barbarských zákonících (The slaves and slave women as objects of sexual crimes in Roman law and selected barbaric Codes). In Schelle, Karel ; Tauchen, Jaromír a kolektiv. Sexuální trestné činy včera a dnes. Vyd. 1. Ostrava: Katedra dějin státu a práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, 2014. p. 29-35. Právo. ISBN 978-80-7418-213-6.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Otroci a otrokyně jako objekty sexuálních zločinů v římském právu a vybraných barbarských zákonících
Name (in English) The slaves and slave women as objects of sexual crimes in Roman law and selected barbaric Codes
Authors FRÝDEK, Miroslav (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Vyd. 1. Ostrava, Sexuální trestné činy včera a dnes, p. 29-35, 7 pp. Právo, 2014.
Publisher Katedra dějin státu a práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 60101 History
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14210/14:00076803
Organization unit Faculty of Arts
ISBN 978-80-7418-213-6
Keywords (in Czech) římské právo; francké právo; Pactus legis Salicae; Lex Gundobada; sexuální zločiny; otroci
Keywords in English Roman law; Frankish law; Pactus legis Salicae; Burgundy code; sexual crimes; slavery
Tags rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: doc. Mgr. Katarina Petrovićová, Ph.D., učo 10362. Changed: 13. 3. 2015 10:06.
Abstract
Římskoprávní pojetí postavení otroka jako věci, tedy jako předmětu práv, nikoli subjektu práv se projevilo i v právní úpravě sexuálních zločinů, jejichž objektem byli otroci. Římské právo ve snaze ochránit majetek vlastníka otroka přišlo s koncepcí, která důsledek sexuálního zločinu na otrokovi chápala ve třech rovinách. Jednak jako poškození věci, kdy byl pachatel povinen nahradit škodu na věci způsobenou. Dále v rámci právní konstrukce, že prostřednictvím otroka se může spáchat urážka pána, umožňovala zažalovat pachatele za urážku. Třetí prostředek ochrany pak směřoval k mravnímu zkažení otroka, který se vykonaným aktem stal mravně horším. Francké právo upravovalo v Pacts legis Salicae v titulu s názvem De adulteris ancillarum jednotlivé skutkové podstaty sexuálního spojení mezi svobodnými a otroky a mezi otroky navzájem. Pactus legis Salicae trestal jak soulož mezi otroky a svobodnými, tak i soulož mezi otrokem a otrokyní. Tresty byly především peněžité od 120 do 2200 denárů nebo dokonce i zotročení či smrt. Nejvyšší pokuta byla za soulož s otrokyní, která byla ve vlastnictví krále. Burgundský zákoník upravoval sexuální zločin spáchaný na otrokyni v titulu s názvem De corruptis mulieribus. Pokud svobodný přinutí otrokyni k pohlavnímu styku, musí jako pokutu zaplatit 12 solidů. Pokud se znásilnění dopustil otrok, tak měl být zbičován. Společným základem pro sexuální zločiny spáchané na otrocích v římském právu a uvedených barbarských zákonících je odstupňovaná kompozice.
Abstract (in English)
Roman law regards slaves as a thing; they were objects of law (not subjects). This fact has an impact on legislation of sexual crimes if the object was a slave. Roman law tried to protect a property of slave's owner that is why it created a concept according to which a consequence of sexual crime was analysed in three dimensions. Firstly, it was a damage of a thing and an offender was obliged to compensate the damage. Secondly, it was possible to sue the offender for an offence of an owner, because by a slave it was possible to insult the owner. The last possibility was to ask for moral damage caused by the act because the slave became morally worse. Frankish law regulated in Pacts legis Salicae, more precisely in De adulteris ancillarum particular facts of the case concerning sexual acts between Roman citizens and slaves and among slaves. Pactus legis Salicae punished both coitus between slaves with Roman citizens and slaves with female slave. Punishments were mainly financial, from 120 to 2200 denarius, or even an enslavement or death. The highest fine was for coitus with female slave that was a property of a king. Burgundy Code regulated sexual crimes committed on a female slave in title De corruptis mulieribus. If a Roman citizen forced a female slave to coitus, he had to pay a fine of 12 solids. If a slave committed rape, he was whipped. A common element for sexual crimes concerning slaves in Roman law and aforementioned barbarian codes was system of financial fines.
Links
MUNI/A/0860/2013, interní kód MUName: Interdisciplinární výzkum starých indoevropských jazyků, jejich literatur a příslušných kultur (Acronym: Staré jazyky a literatury)
Investor: Masaryk University, Category A
Displayed: 27. 9. 2022 19:05