MAREŠ, Jan a Kateřina VLČKOVÁ. Reflexe bází moci učitelů žáky druhého stupně základních škol. In konference ČAPV 2014. 2014.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Reflexe bází moci učitelů žáky druhého stupně základních škol
Název anglicky Reflection of Teacher´s Power Bases by Lower Secondary Students
Autoři MAREŠ, Jan (203 Česká republika, domácí) a Kateřina VLČKOVÁ (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání konference ČAPV 2014, 2014.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Prezentace na konferencích
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW Stránky konference
Kód RIV RIV/00216224:14410/14:00073950
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova česky percepce moc; báze moci; učitel; žáci druhého stupně základní školy; adaptace TPUS
Klíčová slova anglicky power perception; power bases; lower secondary students; adaptation of TPUS
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: Mgr. et Mgr. Jan Mareš, Ph.D., učo 22918. Změněno: 1. 4. 2015 13:52.
Anotace
Koncept moci učitele ve školní třídě patří ke stabilně aktuálním tématům pedagogické praxe i výzkumu. Funkční ustanovení mocenských vztahů ve třídě se ukazuje jako podmínka funkční výuky (Šeďová, 2012). Moc lze chápat jako schopnost ovlivnit postoje, hodnoty a jednání osoby nebo skupiny osob (McCroskey, 2006); je ze své podstaty reciproční, cirkulační a situačně vázaná. Tradiční typologie relační moci Frenche a Ravena (1959) rozlišuje moc donucovací, odměňující, referenční, legitimní a expertní. Reflexi moci učitele žáky jsme měřili pomocí adaptovaného dotazníku Teacher Power Use Scale (Schrodt, Witt a Turman, 2007). Dostupný vzorek se skládal z 2188 žáků druhého stupně základních škol a 117 tříd. Posuzována byla moc učitelů občanské výchovy, zeměpisu, dějepisu a české literatury ve vyrovnaných proporcích (n > 400). Reliabilita jednotlivých bází moci ověřovaných konfirmatorní faktorou analýzou byla uspokojivá; nejvyšší u referenční a expertní moci (alfa > 0,87). Žáci uvedli, že učitelé nejvíce využívají expertní moc a odměňující moc. Specifické postavení v hodnocení měla moc donucovací a legitimní, které žáci nerozlišovali. Nejméně využívaná je patrně referenční moc, pro kterou je charakteristické buď identifikování se s učitelem, nebo přejímání jeho úhlu pohledu.
Anotace anglicky
Reflection of teacher´s power according the Frenche and Raven´s (1959) classification of relational power (reward, coercive, legitimate, expert, referent) was measured by a Czech adaptation of TPUS at lower secondary level of education. The convenient sample consisted of 2188 students and 117 classes/teachers of elementary schools in subject Civics, Geography, History and Czech literature. Cronbach´s alpha coefficient of reliability was higher than .87 for all power bases. Students reported the highest use of reward and expert power. The coercive and legitimate power bases had a specific position – as they were not distinguished by the students as two factors but one. The least used was referent power, which is typical for the identification with the teacher and understanding her/his point of view.
Návaznosti
GA13-24456S, projekt VaVNázev: Moc ve školních třídách studentů učitelství
Investor: Grantová agentura ČR, Moc ve školních třídách studentů učitelství
VytisknoutZobrazeno: 12. 8. 2022 17:42