TŮMA, František. Dialogismus a výzkum interakce ve třídě: přehledová studie (1990-2012) (Dialogism and Research on Classroom Interaction: A review (1990–2012)). Pedagogika. Praha, 2014, vol. 64, No 2, p. 177-199. ISSN 0031-3815.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Dialogismus a výzkum interakce ve třídě: přehledová studie (1990-2012)
Name in Czech Dialogismus a výzkum interakce ve třídě: přehledová studie (1990-2012)
Name (in English) Dialogism and Research on Classroom Interaction: A review (1990–2012)
Authors TŮMA, František (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Pedagogika, Praha, 2014, 0031-3815.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14410/14:00074039
Organization unit Faculty of Education
Keywords (in Czech) interakce ve třídě; komunikace ve třídě; dialogismus; pedagogický výzkum
Keywords in English classroom interaction; classroom communication; dialogism; educational research.
Tags Reviewed
Changed by Changed by: doc. Mgr. František Tůma, Ph.D., učo 119281. Changed: 18. 2. 2015 10:49.
Abstract
Cílem předkládané studie je podat přehled o výzkumu zabývajícím se interakcí ve třídě v letech 1990 až 2012. Interakci ve třídě chápeme jako vzájemné působení učitele a žáků ve třídě během výuky a nahlížíme na ni z perspektivy dialogismu, který po shrnutí vývoje výzkumu interakce ve třídě od šedesátých let minulého století vymezujeme jako teoretický a epistemologický rámec předpokládající interakci jako jednotku analýzy. Do přehledu byly zahrnuty studie publikované ve čtyřech odborných pedagogických časopisech. Z 21 nalezených studií souvisejících s interakcí ve třídě bylo 13 empirických, které byly ve světle dialogismu kriticky analyzovány. Významným zjištěním je to, že podstatná část empirických studií se zabývala dílčími aspekty interakce ve třídě (především otázkami a hodnocením učitele, odpověďmi žáků). Kromě toho řada studií při analýze interakce abstrahovala od jejího kontextu. U pěti studií absentovala teoretická východiska týkající se chápání interakce. Tato zjištění naznačují, že dialogismus v řadě empirických studií není uplatněn. Přitom se dialogismus jeví jako nosný teoretický a epistemologický rámec pro výzkum interakce ve třídě, i když byl ve vyšší míře uplatněn jen ve třech empirických studiích.
Abstract (in English)
The aim of the present study is to review research on classroom interaction in the years 1990–2012. We understand classroom interaction to be the mutual infl uencing of teacher and learners while teaching and learning. Having outlined the development of research on classroom interaction since the 1960s, we view classroom interaction from the perspective of dialogism, which we defi ne as a theoretical and epistemological framework assuming interaction as the unit of analysis. Th e review comprises studies published in four Czech educational journals. Out of 21 studies on classroom interaction, 13 studies were empirical. Th ese studies were critically analysed in the light of dialogism. Important fi ndings include the fact that a substantial number of empirical studies dealt with partial aspects of classroom interaction (mainly teacher questions and evaluation; learner responses). Apart from that, a number of studies abstracted from the context when analysing classroom interaction. In addition, in fi ve studies theoretical background underlying classroom interaction was absent. Th ese fi ndings seem to suggest that dialogism was not employed in a number of empirical studies. Dialogism appears to be a relevant theoretical and epistemological framework for researching classroom interaction despite its being present to a greater extent in only three studies.
Links
EE2.3.30.0009, research and development projectName: Zaměstnáním čerstvých absolventů doktorského studia k vědecké excelenci
GAP407/11/0234, research and development projectName: Učitel - expert: jeho charakteristiky a determinanty profesního rozvoje (na pozadí cizojazyčné výuky)
Investor: Czech Science Foundation
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Tuma_2014_Dialogismus_prehled.pdf   File version Tůma, F. 4. 11. 2014

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1204978/Tuma_2014_Dialogismus_prehled.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1204978/Tuma_2014_Dialogismus_prehled.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1204978/Tuma_2014_Dialogismus_prehled.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1204978/Tuma_2014_Dialogismus_prehled.pdf?info
Uploaded/Created
Tue 4. 11. 2014 20:50, doc. Mgr. František Tůma, Ph.D.

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person doc. Mgr. František Tůma, Ph.D., učo 119281
Attributes
 

Tuma_2014_Dialogismus_prehled.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1204978/Tuma_2014_Dialogismus_prehled.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1204978/Tuma_2014_Dialogismus_prehled.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
216,4 KB
Hash md5
959cf30a84134cde2da4e3a8cf342a68
Uploaded/Created
Tue 4. 11. 2014 20:50

Tuma_2014_Dialogismus_prehled.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1204978/Tuma_2014_Dialogismus_prehled.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1204978/Tuma_2014_Dialogismus_prehled.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
68,5 KB
Hash md5
9b490eb462f13fdf3a722efd39540332
Uploaded/Created
Tue 4. 11. 2014 20:53
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 1. 7. 2022 04:56