Informační systém MU
MAREŠ, Jan and Josef LUKAS. Interakce učitele se třídou jako příběh sdílených bází moci: zkušenosti s převodem dotazníku TPUS pro žáky do českého prostředí (Class interaction with the teacher as a story shared bases of power: the experience with the czech adadaptation of TPUS questionnaire). In Ďuričove dni 2014 „Učiteľ a školská psychológia“ Trnava. 2014.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Interakce učitele se třídou jako příběh sdílených bází moci: zkušenosti s převodem dotazníku TPUS pro žáky do českého prostředí
Name (in English) Class interaction with the teacher as a story shared bases of power: the experience with the czech adadaptation of TPUS questionnaire
Authors MAREŠ, Jan (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Josef LUKAS (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Ďuričove dni 2014 „Učiteľ a školská psychológia“ Trnava, 2014.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Presentations at conferences
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14230/14:00074063
Organization unit Faculty of Social Studies
Keywords (in Czech) Interakce učitele se třídou; báze moci učitele; adaptace dotazníku TPUS
Keywords in English Class interaction with the teacher; teacher power; Czech adaptation of TPUS questionaire;
Changed by Changed by: Mgr. et Mgr. Jan Mareš, Ph.D., učo 22918. Changed: 7. 11. 2014 11:46.
Abstract
Příspěvek shrnuje zkušeností s adaptací dotazníku Teacher Power Use Scale (TPUS) autorů Schrodt, Witt, a Turman (2007) vymezujícího vnímání moci učitele ve třídě v kontextu teorie Frenche a Ravena (1959) rozlišující pět bází moci učitele: donucovací, odměňovací, referenční, legitimní a expertní. Představeny budou aspekty adaptace dotazníku do českého kulturního prostředí s rozšířením původní verze o druhý stupeň základní školy a pro účely projektu GAČR 13-24456S Moc ve školních třídách studentů učitelství. V příspěvku budou prezentovány výsledky předběžné standardizace české verze nástroje (1400 žáků z 60 školních tříd) a další zkušenosti s jeho využitím v praxi.
Abstract (in English)
This paper summarizes experiences with adaptation of the questionnaire Teacher Power Use Scale (TPUS) authors Schrodt, Witt, and Turman (2007) defining the perception of power teachers in the classroom in the context of the theory of Frenche and Raven (1959) distinguished five bases of power teachers: coercive, reward, reference, legitimate and expert. The show will be aspects of the adaptation of the questionnaire to the Czech cultural environment with the extension of the original version of the second stage of basic school and for the purposes of the project GA 13-24456S Power in the classroom teaching students. The paper presents the results of preliminary standardization Czech version of the tool (1400 pupils from 60 school classes) and further experience with its use in practice.
Links
GA13-24456S, research and development projectName: Moc ve školních třídách studentů učitelství
Investor: Czech Science Foundation, Power in the classes taught by student teachers
Displayed: 18. 8. 2022 07:22