LINHARTOVÁ, Kateřina. Pohybová výchova a zdraví (Physical education and health). Standardy léčebných postupů a kvalita zdravotní péče. Praha: Dashöfer, 2014, vol. 2014, říjen, p. "nestránkováno", 3 pp. ISSN 2336-4580.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Pohybová výchova a zdraví
Name in Czech Pohybová výchova a zdraví
Name (in English) Physical education and health
Authors LINHARTOVÁ, Kateřina (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Standardy léčebných postupů a kvalita zdravotní péče, Praha, Dashöfer, 2014, 2336-4580.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 30000 3. Medical and Health Sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14110/14:00077191
Organization unit Faculty of Medicine
Keywords (in Czech) pohyb; metabolismus; trénink; zátěž; zdraví
Keywords in English movement; metabolism; training; workload; health
Tags EL OK
Changed by Changed by: Soňa Böhmová, učo 232884. Changed: 30. 3. 2015 11:46.
Abstract
Upozorňujeme na možné nuance mezi městským a venkovským prostředím, nebo lépe mezi tělesnou a duševní prací. Nedostatkem pohybu trpí hlavně lidé, kteří vykonávají fyzicky nezátěžové profese, děti a mládež. Práce na zahrádce je sice takovou přírodní posilovnou, ale je pouze sezonní a nepravidelná. Když mluvíme o pohybové aktivitě, máme především na mysli její každodennost, jen tak se může projevit na zlepšeném zdraví, na tělesné hmotnosti i na kvalitě pohybového aparátu. Pokud sledujeme výzkumy stavu pohybové aktivity v ČR, nesetkali jsme se posud se studiemi, které by sledovaly rozdíly v incidenci nadváhy a obezity u dětí, mládeže a dospělých na venkově a ve městech anebo podle pracovního zařazení. Výsledky takto cílených studií by usnadnily volit vhodné pracovní, výchovné i léčebné metody. Pozitivně je třeba hodnotit soustředěnější všeobecnou informovanost o příčinách vedoucích k nadváze a zdravotním potížím pramenícím z nedostatečného pohybu a ocenit výzkumníky hledající takové formy pohybové aktivity, které jsou nejen účinné, ale i dostupné všem.
Abstract (in English)
Please note the possible nuances between the urban and rural environment, or better between physical and mental work. Lack of movement suffers mainly people who perform physically no-load professions, children and youth. Working in the garden is indeed a natural fitness, but is only seasonal and irregular. When we talk about physical activity, we have mainly referring to her everyday life, just so she can show on improved health, body weight and the quality of the musculoskeletal system. If we follow the research status of physical activity in the Czech Republic, we have thus far met with studies that track the differences in the incidence of overweight and obesity in children youth and adults in rural and urban areas or by job. The results of such targeted studies would facilitate the selection of an appropriate occupational, educational and therapeutic method. Must be evaluated positively focused general awareness of the causes leading to obesity and health problems stemming from a lack of movement and appreciate researchers seeking such forms of physical activities that are not only effective, but also accessible to all.
PrintDisplayed: 26. 6. 2022 11:11