DOLÁKOVÁ, Bohuslava. Models of Financial Crisis and Early Warning System. In New Economic Challenges – 5th International PhD Student Conference Conference Proceedings. Brno: Masaryk University in Brno, Faculty of Economics and Administration, Department of Finance, 2014. s. 6-12. ISBN 978-80-210-7140-7.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Models of Financial Crisis and Early Warning System
Název česky Modely finančních krizí a systém včasného varování
Autoři DOLÁKOVÁ, Bohuslava (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Brno, New Economic Challenges – 5th International PhD Student Conference Conference Proceedings, od s. 6-12, 7 s. 2014.
Nakladatel Masaryk University in Brno, Faculty of Economics and Administration, Department of Finance
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání paměťový nosič (CD, DVD, flash disk)
Kód RIV RIV/00216224:14560/14:00077227
Organizační jednotka Ekonomicko-správní fakulta
ISBN 978-80-210-7140-7
Klíčová slova česky finanční krize; indikátor; run na banku; socilní kapitál; varování
Klíčová slova anglicky Financial Crisis; Indicator; Run on the Bank; Social Capital; Warning
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Bc. Bohuslava Ellis Doláková, učo 175975. Změněno: 17. 4. 2015 17:21.
Anotace
The issue of financial crisis will not only be considered from the economic perspective, but also from the sociological perspective, which brings new insight and attention to phenomena that purely economic perspective can hide. It was very visible during the last financial crisis where the media was focused too much on the economic effects and not enough awareness of the social nature of the crisis. There are three main sociological perspectives: functionalist, conflict theory, and symbolic interactionism. Functionalists believe that economic recessions are functional for society because economic downturn eliminates the poorly operating businesses, while the more useful businesses survive. Conflict theory is based on Karl Marx’s work. A Capitalist system can become so complex, abstract, and alienating, that even those who seem to be controlling the system of loans, secondary loans, and hedge funds, have no idea how it is working. The system’s collapse results from this central conflict within capitalism. According to symbolic interactionism, just because people believe there will be a downturn they act in such a way that ensures the economic downturn will happen, i.e. it acts like a self fulfilling prophecy. Based on the identification of financial crisis indicators will be analysed early warning system for crises and designed innovation system that would adequately reflect the current trends of Czech and the world economy.
Anotace česky
Problematika finanční krize nebude jen uvážená z ekonomického hlediska, ale z hlediska sociologického, které přináší nový pohled a pozornost jevům, které může čistě ekonomický pohled může přehlédnout. Bylo to velmi viditelné v průběhu finanční krize, kdy sdělovací prostředky, které se zaměřily příliš na hospodářské důsledky, a ne na povědomí o sociální povaze krize. Existují tři hlavní sociologické perspektivy: funkcionalistická, teorie konfliktu, a symbolický interactionismus. Funkcionalisté se domnívají, že ekonomické recese jsou funkční pro společnost: protože hospodářský pokles eliminuje špatně fungující podniky, zatímco další užitečné podniky přežijí. Teorie konfliktu je založena na práci Karla Marxe. Kapitalistický systém se může stát tak složitý, abstraktní, a odcizený, že i ti, kteří řídí systém půjček, sekundární úvěry, a hedge fondy, nemají ponětí, jak to celé funguje. Pád systému vyplývá z tohoto centrálního konfliktu v kapitalismu. Podle Symbolického interakcionismu pokud lidé věří, že bude pokles, jednají způsobem, který zapřičiňuje hospodářský pokles, tj. působí jako sebenaplňující se proroctví. Pp identifikaci ukazatelů finanční krize základě budou analyzovány systémy včasného varování pro krizové situace a navrhnuty innovace, aby systém řádně odrážel současné trendy české a světové ekonomiky.
VytisknoutZobrazeno: 16. 8. 2022 05:11