Informační systém MU
KREJČÍ, Pavel. Tři české lingvodidaktické publikace pro výuku srbochorvatštiny z druhé poloviny 20. století ve světle sociolingvistické analýzy (Three Czech Textbooks of Serbo-Croatian from the second half of the 20th Century in the light of Sociolinguistic Analysis). In Krejčová, Elena; Krejčí, Pavel. Výuka jihoslovanských jazyků a literatur v dnešní Evropě. 1. vyd. Brno: Porta Balkanica, 2014. p. 507-513. ISBN 978-80-904846-7-2.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Tři české lingvodidaktické publikace pro výuku srbochorvatštiny z druhé poloviny 20. století ve světle sociolingvistické analýzy
Name (in English) Three Czech Textbooks of Serbo-Croatian from the second half of the 20th Century in the light of Sociolinguistic Analysis
Authors KREJČÍ, Pavel (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Brno, Výuka jihoslovanských jazyků a literatur v dnešní Evropě, p. 507-513, 7 pp. 2014.
Publisher Porta Balkanica
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 60200 6.2 Languages and Literature
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14210/14:00077543
Organization unit Faculty of Arts
ISBN 978-80-904846-7-2
Keywords (in Czech) srbochorvatština; učebnice srbochorvatštiny
Keywords in English Serbo-Croatian; textbooks of Serbo-Croatian
Tags RIV - zkontrolováno, rivok, Teaching of Serbo-Croatian
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Vendula Hromádková, učo 108933. Changed: 10. 3. 2015 12:55.
Abstract
Článek analyzuje postoje k srbochorvatštině a reflexi sociolingvistické jazykové reality v socialistické Jugoslávii na materiálu tří českých učebnic srbochorvatštiny. Sleduje explicitně vyjádřený postoj k sociolingvistické situaci srbochorvatštiny a jejímu polycentrickému charakteru, volbu té které varianty jako primární pro didaktické účely, samotný obsah příruček ve světle variantnosti srbochorvatštiny, která byla deklarovaná tzv. novosadskou dohodou z roku 1954, a dále poměr k latince a cyrilici, opět s ohledem na didaktické účely. Všechny tři sledované publikace se opírají o latinku, tedy oficiální písmo západní varianty, ekavštinu, tedy fonetickou podobu východní varianty, a nezpochybňují srbochorvatštinu jako jeden, byť polycentrický spisovný jazyk.
Abstract (in English)
This article analyzes the attitudes towards Serbo-Croatian language and the reflection of the sociolinguistic reality in socialist Yugoslavia based on material from three Czech textbooks of Serbo-Croatian. The paper follows the explicitly expressed attitude to the sociolinguistic situation of Serbo-Croatian and its polycentric character, then selection of that option as a primary for educational purposes, the actual content of the textbooks in the light of the variability Serbo-Croatian, which was declared the Novi Sad Agreement of 1954, and the ratio of the Latin alphabet and Cyrillic again with regard to educational purposes. All three publications are based on the Latin alphabet, a Western official graphic system, "ekavski", an Eastern phonetic form, and do not confront the Serbo-Croatian as one standard language, though polycentric.
Displayed: 8. 2. 2023 05:20