Informační systém MU
REISSMANNOVÁ, Jitka. Problematika prevence syndromu stáří ve výchově ke zdraví. In Škola a zdraví v 21. století. 2014.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Problematika prevence syndromu stáří ve výchově ke zdraví
Název česky Problematika prevence syndromu stáří ve výchově ke zdraví
Název anglicky Prevention of age syndrom in the Health Education
Autoři REISSMANNOVÁ, Jitka.
Vydání Škola a zdraví v 21. století, 2014.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Prezentace na konferencích
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova česky zdraví; syndrom stáří; prevence syndromu stáří; výchova ke zdraví; metabolický syndrom; sarkopenie; osteoporóza; inkontinence; poruchy paměti; pohyb; výživa
Klíčová slova anglicky health; metabolic syndrom; sarcopenia; osteoporosis;incontinence; memory disorders; fysical aktivity; nutrition
Změnil Změnila: PhDr. Mgr. et Mgr. Jitka Reissmannová, Ph.D., učo 23275. Změněno: 9. 3. 2015 14:42.
Anotace
V současné době narůstá podíl starší populace (poválečný babyboom) a stagnuje (nebo jen velmi pozvolna narůstá) generace mladší. V roce 2050 je očekávaný podíl starší generace 65+ v naší republice 33 %. Je žádoucí, aby do seniorského věku vstupovali jedinci s minimem manifestovaných chorob, v dobré kondici a se zachovanou soběstačností (Matějovská Kubešová, 2014). Od konce 20. století existuje koncept úspěšného stárnutí a zdravého stáří, který je založen na přesvědčení, že lidský život se v současnosti může nejen prodlužovat, ale ve stáří také funkčně zkvalitňovat tzv. „přidávat život létům, nikoliv léta životu“ (Kalvach a kol., 2004). Jedním z možných řešení je včasná prevence syndromu stáří. Jedná se o prevenci metabolického syndromu, aterosklerózy, osteoporózy, sarkopenie, inkontinence, deprese a demence. Ideální je začít s touto prevencí již v dětském věku, protože např. prevence osteoporózy začíná kolem 10. roku věku a maximální kostní hmoty dosahujeme ve 30 letech. Stejně tak se zjistilo, že se první známky aterosklerózy vyskytují už i u dětí, které nedodržují zdravý životní styl.
Anotace anglicky
Currently, a growing proportion of the elderly population (post-war baby-boom) and stagnant (or very slowly increasing) the younger generation. In 2050, the expected proportion of the older generation 65+ in the Czech Republic 33%. It is desirable to old age individuals entered with a minimum manifested disease, in good condition and with preserved self-sufficiency (Matějovská Kubešová, 2014). Since the late 20th century, there is the concept of successful aging and healthy aging, which is based on the belief that human life is at present can only extend, but in old age also functionally improve so. "Add life to years, not years to life" (Kalvach et al ., 2004). One possible solution is early prevention of aging syndrome. It is the prevention of metabolic syndrome, atherosclerosis, osteoporosis, sarcopenia, incontinence, depression and dementia. The ideal is to start with this prevention in childhood, because eg. Prevention of osteoporosis starts around the 10th year of age and peak bone mass is achieved in 30 years. Likewise, it was found that the first signs of atherosclerosis already present in children who fail a healthy lifestyle.
Zobrazeno: 1. 4. 2023 10:44