REISSMANNOVÁ, Jitka. Problematika prevence syndromu stáří ve výchově ke zdraví (Prevention of age syndrom in the Health Education). In Škola a zdraví v 21. století. 2014.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Problematika prevence syndromu stáří ve výchově ke zdraví
Name in Czech Problematika prevence syndromu stáří ve výchově ke zdraví
Name (in English) Prevention of age syndrom in the Health Education
Authors REISSMANNOVÁ, Jitka.
Edition Škola a zdraví v 21. století, 2014.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Presentations at conferences
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Education
Keywords (in Czech) zdraví; syndrom stáří; prevence syndromu stáří; výchova ke zdraví; metabolický syndrom; sarkopenie; osteoporóza; inkontinence; poruchy paměti; pohyb; výživa
Keywords in English health; metabolic syndrom; sarcopenia; osteoporosis;incontinence; memory disorders; fysical aktivity; nutrition
Changed by Changed by: PhDr. Mgr. et Mgr. Jitka Reissmannová, Ph.D., učo 23275. Changed: 9/3/2015 14:42.
Abstract
V současné době narůstá podíl starší populace (poválečný babyboom) a stagnuje (nebo jen velmi pozvolna narůstá) generace mladší. V roce 2050 je očekávaný podíl starší generace 65+ v naší republice 33 %. Je žádoucí, aby do seniorského věku vstupovali jedinci s minimem manifestovaných chorob, v dobré kondici a se zachovanou soběstačností (Matějovská Kubešová, 2014). Od konce 20. století existuje koncept úspěšného stárnutí a zdravého stáří, který je založen na přesvědčení, že lidský život se v současnosti může nejen prodlužovat, ale ve stáří také funkčně zkvalitňovat tzv. „přidávat život létům, nikoliv léta životu“ (Kalvach a kol., 2004). Jedním z možných řešení je včasná prevence syndromu stáří. Jedná se o prevenci metabolického syndromu, aterosklerózy, osteoporózy, sarkopenie, inkontinence, deprese a demence. Ideální je začít s touto prevencí již v dětském věku, protože např. prevence osteoporózy začíná kolem 10. roku věku a maximální kostní hmoty dosahujeme ve 30 letech. Stejně tak se zjistilo, že se první známky aterosklerózy vyskytují už i u dětí, které nedodržují zdravý životní styl.
Abstract (in English)
Currently, a growing proportion of the elderly population (post-war baby-boom) and stagnant (or very slowly increasing) the younger generation. In 2050, the expected proportion of the older generation 65+ in the Czech Republic 33%. It is desirable to old age individuals entered with a minimum manifested disease, in good condition and with preserved self-sufficiency (Matějovská Kubešová, 2014). Since the late 20th century, there is the concept of successful aging and healthy aging, which is based on the belief that human life is at present can only extend, but in old age also functionally improve so. "Add life to years, not years to life" (Kalvach et al ., 2004). One possible solution is early prevention of aging syndrome. It is the prevention of metabolic syndrome, atherosclerosis, osteoporosis, sarcopenia, incontinence, depression and dementia. The ideal is to start with this prevention in childhood, because eg. Prevention of osteoporosis starts around the 10th year of age and peak bone mass is achieved in 30 years. Likewise, it was found that the first signs of atherosclerosis already present in children who fail a healthy lifestyle.
PrintDisplayed: 1/4/2023 10:25