HAVIGEROVÁ, Jana Marie, Iva BUREŠOVÁ, Veronika SMETANOVÁ a Jiří HAVIGER. Projevy dětské zvídavosti: Získávání informací a kladení otázek dětí od předškolního věku v kontextu intelektového nadání. Praha: Grada, 2013. 171 s. ISBN 978-80-247-5200-6.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Projevy dětské zvídavosti: Získávání informací a kladení otázek dětí od předškolního věku v kontextu intelektového nadání
Název anglicky Manifestations of children's curiosity: Information retrieval and ability to ask questions of children from preschool age in the context for intellectual giftedness
Autoři HAVIGEROVÁ, Jana Marie, Iva BUREŠOVÁ, Veronika SMETANOVÁ a Jiří HAVIGER.
Vydání Praha, 171 s. 2013.
Nakladatel Grada
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 50100 5.1 Psychology and cognitive sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Organizační jednotka Filozofická fakulta
ISBN 978-80-247-5200-6
Klíčová slova česky informační chování; schopnost klást otázky; předškolní děti; everyday-lif-information-behaviour (ELIB); edukační proces; otázky ve školní praxi; inteligence
Klíčová slova anglicky information behaviour; ability to ask questions; preschool children; everyday-lif-information-behaviour (ELIB); education process; questions in the school context; intelligence
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: doc. PhDr. Jana Marie Havigerová, Ph.D., učo 7257. Změněno: 6. 12. 2016 15:33.
Anotace
Monografie shrnuje výsledky výzkumného projektu Ready to ask? GAP407/11/0426. Publikace má 12 kapitol, které předkládají odpovědi na nejdůležitější výzkumné otázky, které byly řešeny v souvislosti s hlavním výzkumným tématem: informační chování (nadaných) dětí v pregramotném období. Publikace je v souladu s tradicí rozdělena do dvou částí. První část stručně shrnuje teoretické poznatky o hlavních tematických oblastech: informační chování, komunikace, otázky, nadání a inteligence. Ve druhé části jsou prezentovány výsledky výzkumu v podobě tří dílčích studií. Společným cílem prezentovaných výzkumů je popsat informační chování dětí od pregramotného období. Z celé široké problematiky informačního chování jsme vyzvedli jako klíčový prvek výzkumu téma otázky. Všechny tři prezentované výzkumy se věnují různým aspektům a souvislostem tohoto klíčového fenoménu. První studie se zabývá informačním chování dětí v předškolním věku, a to jeho přirozenou podobou, tzv. everyday-life-information behaviour (ELIB). Studie odpovídá na tři otázky: Co zajímá děti předškolního věku? Odkud získávají děti předškolního věku informace o tom, co je zajímá? Jak se liší informační chování dětí předškolního věku v závislosti na úrovni jejich inteligence? Druhá studie zkoumá klíčovou schopnost informačního chování, a to schopnost formulovat otázku. Cílem této studie je zodpovědět základní otázku: Jaká je pohotovost dětí klást otázky? a posoudit: Jak se liší tato schopnost v závislosti na inteligenci dětí? Třetí studie zacílila na ELIB v každodenní realitě vzdělávacího procesu. Studie nabízí neotřelou analýzu výskytu otázek v reálné školní praxi od první třídy do čtvrtého ročníku střední školy. Zdrojem dat je korpus SCHOLA2010. Závěrečná kapitola nabízí shrnutí získaných poznatků a několik námětů do budoucna.
Anotace anglicky
The monograph summarizes the results of a research project Ready to ask? GAP407/11/0426. The publication has 12 chapters that present answers to important research questions that were addressed in the context of a major research topic: information behavior of (gifted) children from pre-literacy stage. The publication is divided into two parts. The first section briefly summarizes the theoretical knowledge of the major thematic areas: information behavior, communication, questions, giftedness and intelligence. The second part presents the results of research in the form of three sub-studies. The common goal of the presented research is to describe the information behavior of children from preliteracy stage. As a key element it was picked up the topic of questions. All three studies presented deal with different aspects and consequences of this crucial phenomenon. The first study deals with information behavior of children of preschool age in its natural form: the everyday-life-information-behaviour ( elib ) . The study answers three questions: What interests preschool children? Where do preschoolers get information about what interests them? How vary information behavior of preschool children, depending on the level of intelligence? The second study examines the core capability of information behavior, the ability to formulate a question. The aim of this study is to answer the basic question: What is the readiness of children to ask questions? and consider: How does this differ depending on the children's intelligence? The third study decided to focus on ELIB in the everyday reality of the educational process. The study provides a fresh analysis of the occurrence of questions in school practice from the first grade to the fourth year of high school. The data source is the corpus SCHOLA2010 . The final chapter provides a summary of the findings and some suggestions for the future.
Návaznosti
GAP407/11/0426, projekt VaVNázev: Ready to ask? Informační chování nadaných dětí v pregramotném období
VytisknoutZobrazeno: 7. 12. 2021 09:33