EN

Analýza vybraných kinematických a dynamických parametrů vzpřímeného postoje a chůze u dospělé ...

ZVONAŘ, Martin, Pavel KORVAS a Ján CVEČKA. Analýza vybraných kinematických a dynamických parametrů vzpřímeného postoje a chůze u dospělé populace České republiky – průřezová studie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 91 s. ISBN 978-80-210-6851-3.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Analýza vybraných kinematických a dynamických parametrů vzpřímeného postoje a chůze u dospělé populace České republiky – průřezová studie
Autoři ZVONAŘ, Martin, Pavel KORVAS a Ján CVEČKA.
Vydání 1. vyd. Brno, 91 s. 2014.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Typ výsledku Odborná kniha
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
ISBN 978-80-210-6851-3
Štítky Munipress
Změnil Změnila: Mgr. Martina Dvořáková, učo 180818. Změněno: 10. 12. 2014 11:41.
Anotace
Monografie se zabývá kinetickými a kinematickými charakteristikami chůze běžné populace mužů a žen v České republice. Vzorek o více než 200 dospělých probandech rozdělený na tři biologická období života nám umožňuje vytvořit si názorný příklad vývoje a tendencí chodeckých dovedností od 18 roku života. Jsou srovnávány základní silové a časové charakteristiky opěrné fáze kroku mezi pohlavími a různými věkovými skupinami. Jak bylo zjištěno z výsledků výzkumu, se zvyšující se hmotností i věkem se významně mění především časové charakteristiky chůze. Bylo zjištěno jen několik rozdílů relativní vertikální síly působící na chodidle mezi ženami a muži ve stejných věkových skupinách. Zjistili jsme tendenci ke zmenšování relativního zatížení chodidla u obou vrcholů zatížení v průběhu kroku s nárůstem hmotnosti.
Anotace anglicky
The monograph deals with kinetic and kinematic characteristics of gait in the general population of men and women in the Czech Republic. A sample of more than 200 adult probands divided into three biological periods of life allows us to create an illustrative example of the development and tendencies of pedestrian skills since the age of 18 years. Basic power and time characteristics of the support phase of the step between the sexes and different age groups are compared. As demonstrated by the results of the research, there is a significant change in particular temporal characteristics of walking with an increasing weight and age. Only a few differences in the relative vertical strength acting on the foot were found between men and women within the same age groups. With an increasing weight, we found a tendency towards a decreasing relative load of the foot at both load peaks during the step.
VytisknoutZobrazeno: 23. 4. 2019 14:25

Další aplikace