MOTAL, Jan. Krása ve filmovém dokumentu (Beauty In Documentary Film). První vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 119 pp. Edice Media. ISBN 978-80-210-7586-3.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Krása ve filmovém dokumentu
Name in Czech Krása ve filmovém dokumentu
Name (in English) Beauty In Documentary Film
Authors MOTAL, Jan (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition První vydání. Brno, 119 pp. Edice Media, 2014.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study Literature, mass media, audio-visual activities
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14230/14:00078197
Organization unit Faculty of Social Studies
ISBN 978-80-210-7586-3
Keywords (in Czech) hermeneutika; estetika; dramaturgie; krása; dramaturgická analýza; dokumentární film; filmový esej; religiozita ve filmu; Jan Špáta; Hans-Georg Gadamer; Martin Heidegger
Keywords in English hermeneutics; aesthetics; dramaturgy; beauty; dramaturgical analysis; documentary movie; essay film; religiosity in film; Jan Špáta; Hans-Georg Gadamer; Martin Heidegger
Tags Reviewed
Changed by Changed by: doc. MgA. Jan Motal, Ph.D., učo 260975. Changed: 12. 1. 2015 09:49.
Abstract
Publikace teoreticky vymezuje dramaturgickou analýzu jako druh interpretace audiovizuálního uměleckého díla, založené na filozofické hermeneutice v tradici Hanse-Georga Gadamera. Takto určenou metodu pak používá pro analytické rozumění toho,jak pojímají krásu vybraná filmová díla Jana Špáty. Podrobná analýza zvolených filmů vychází z úkolu dramaturgie jako rozumějící disciplíny, která odhaluje smysl díla ve vztahu ke konkrétním nástrojům jeho konstrukce. Výsledná interpretace s využitím filozofie Martina Heideggera ukazuje Špátovo dílo jako náročné a komplexní svědectví o kráse jako uvědomění si vrženosti pobytu (Dasein), jež vrací člověka k jeho bytí. Existenciální rozměr krásy ve Špátově kinematografii umožňuje adaptovat utrpení člověka jako organickou součást smysluplné existence.
Abstract (in English)
The publication theoretically defines dramaturgical analysis as a type of audio-visual art interpretation based on the philosophical hermeneutics inspired by Hans-Georg Gadamer‘s tradition. This method is then applied in order to reach analytical understanding of the conception of beauty in selected films by Jan Špáta. The detailed analysis of the selected films arises from the task of dramaturgy as an understanding discipline which reveals the meaning of the piece of art in relation to specific tools of its construction. The resulting interpretation based on the philosophy of Martin Heidegger shows Špáta‘s work as an ambitious and complex testimony of beauty as awareness of thrownness of existence (Dasein) which returns the man to his being. The existential dimension of beauty in Špáta‘s films enables human suffering to adapt as an organic part of meaningful existence.
Links
CZ.1.07/2.2.00/28.0225, interní kód MUName: Internacionalizace, inovace, praxe: sociálně-vědní vzdělávání pro 21. století (Acronym: SOVA 21)
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, 2.2 Higher education
PrintDisplayed: 26. 6. 2022 09:31