ČEVELÍČEK, Michal and Roman HYTYCH. Case formulation competency development over three years of training: A close examination of two trainees. In Society for Psychotherapy Research 45th International Annual Meeting, Copenhagen, Denmark, June 25-28. 2014.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Case formulation competency development over three years of training: A close examination of two trainees
Name in Czech Rozvoj kompetence formulace případu během tří let výcviku: Podrobný pohled na dva frekventanty
Authors ČEVELÍČEK, Michal (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Roman HYTYCH (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Society for Psychotherapy Research 45th International Annual Meeting, Copenhagen, Denmark, June 25-28, 2014.
Other information
Original language English
Type of outcome Presentations at conferences
Field of Study 50100 5.1 Psychology and cognitive sciences
Country of publisher Denmark
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14230/14:00074308
Organization unit Faculty of Social Studies
Keywords (in Czech) výcvik v psychoterapii; formulace případu; integrace; Výcvik integrace v psychoterapii
Keywords in English psychotherapy training; case formulation; integration; Training in Psychotherapy Integration
Tags International impact
Changed by Changed by: Mgr. Michal Čevelíček, Ph.D., učo 173055. Changed: 12/1/2015 20:20.
Abstract
Aim: An ability to develop comprehensive and clinically useful case formulations is considered a core psychotherapeutic competency. Yet, the subtle process of developing such competency throughout psychotherapy training is understudied. The present study closely explores development of Case Formulation competency in two trainees of the Training in Psychotherapy Integration. Method: Changes in 24 trainees’ usage of provided case information, creation of clinical hypotheses and treatment planning during three years of training were analyzed via Grounded Theory methodology. Afterwards, case formulations of two trainees were selected for a close re-examination to show implications of Grounded Theory model for individual trainees. Results: Trainees’ case formulation quality has improved regarding critical reasoning, precision and breadth of used information, hypotheses creation and intervention planning. Discussion: Detailed examination via qualitative methodology needs to be accompanied by quantitative measures to establish a precise degree of competency development.
Abstract (in Czech)
Cíl: Tvorba obsažných a klinicky užitečných formulací případu je považována za klíčovou psychoterapeutickou kompetenci. Proces rozvoje této dovednosti v průběhu psychoterapeutického výcviku nicméně není příliš prozkoumaný. Prezentace se zabývá rozvojem kompetence formulace případu u dvou frekventantů Výcviku integrace v psychoterapii. Metoda: Změny ve využívání poskytnutých informací o klientovi, vytváření terapeutických hypotéz a plánování intervencí v průběhu 3 let výcviku byly u 24 frekventantů analyzovány metodou zakotvené teorie. Poté byly formulace případu dvou frekventantů vybrány k podrobnému prozkoumání, aby byly implikace teorie předvedeny u konkrétních jednotlivců. Výsledky: Kvalita formulací případu se zlepšila v oblastech kritického myšlení, přesnosti a šíře využívaných informací, hypotéz a plánování intervencí. Diskuse: Výzkum využívající kvalitativní metodologie musí být doplněn kvantitativním měřením, s jehož pomocí budeme schopni stanovit přesný stupeň rozvoje kompetence formulace případu.
Links
GAP407/11/0141, research and development projectName: Utváření integrativní psychoterapeutické perspektivy: analýza výcviku integrace v psychoterapii
Investor: Czech Science Foundation, Standard Projects
PrintDisplayed: 19/10/2021 14:21