VLČKOVÁ, Kateřina and Kateřina ŠVEJDÍKOVÁ. Typické shluky a řetězce strategií mluvení v angličtině u jazykově úspěšných žáků na konci povinného vzdělávání (Typical clusters and sequences of speaking strategies in English as a foreign language of language gifted students at the end of lower secondary education). In Poláchová Vašťatková, Jana a Pavla Vyhnálková (Eds.). Pedagogický výzkum – spojnice mezi teorií a praxí. Konference asociace pedagogického výzkumu konané ve dnech 8.-10. září 2014 v Olomouci (s. 116-117). Olomouc: Gevak Olomouc, ČAPV, Pedagogická fakulta Univerzity Palackého, 2014. 2014. ISBN 978-80-86768-91-5.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Typické shluky a řetězce strategií mluvení v angličtině u jazykově úspěšných žáků na konci povinného vzdělávání
Name (in English) Typical clusters and sequences of speaking strategies in English as a foreign language of language gifted students at the end of lower secondary education
Authors VLČKOVÁ, Kateřina (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Kateřina ŠVEJDÍKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Poláchová Vašťatková, Jana a Pavla Vyhnálková (Eds.). Pedagogický výzkum – spojnice mezi teorií a praxí. Konference asociace pedagogického výzkumu konané ve dnech 8.-10. září 2014 v Olomouci (s. 116-117). Olomouc: Gevak Olomouc, ČAPV, Pedagogická fakulta Univerzity Palackého, 2014. 2014.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Conference abstract
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14410/14:00074334
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-86768-91-5
Keywords (in Czech) strategie mluvení; angličtina jako cizí jazyk; úspěšní žáci
Keywords in English speaking strategies; English as foreign language; achievement
Tags Reviewed
Changed by Changed by: doc. Mgr. et Mgr. Kateřina Vlčková, Ph.D., učo 23594. Changed: 23/3/2015 10:16.
Abstract
Prezentovaný výzkum zjišťuje, jaké strategie používají při mluvení v angličtině jako cizím jazyce úspěšní žáci ve srovnání s neúspěšnými. Úspěšnost je definovaná jako skóre řešení jazykových úloh na řečovou dovednost mluvení ve standardizovaném testu KET a na základě známky z angličtiny na posledním vysvědčení. Tato sekundární analýza dat je realizována v kontextu projektu GAČR „Strategie učení se cizímu jazyku a výsledky vzdělávání: Analýza shluků a sekvencí strategií“ (GAP407/12/0432). Strategie mluvení, především komunikační strategie, lze definovat jako vzájemné pokusy dvou mluvčích o dohodnutí se na významu v určité situaci, kde předpokládaný význam sdělení není explicitně vyjádřen (Tarone, 1980). Prostřednictvím těchto strategií je žák schopný v cizím jazyce komunikovat i přesto, že ho má zvládnutý jen částečně. Výzkumy ukazují, že úspěšní žáci používají více strategií, obzvlášť kognitivní a metakognitivní (např. Griffiths, 2008), jsou tolerantnější k jazykové nejednoznačnosti a ochotnější při používání jazyka riskovat. Zkoumaný vzorek čítá 462 žáků 9. tříd z náhodného výběru základních škol v rámci Jihomoravského kraje a z nich jsou vybráni žáci úspěšní a neúspěšní. Z řešení jazykových úloh standardizovaného testu KET žáky byly pořizovány audiozáznamy. Po splnění každé jazykové úlohy byli žáci vyzváni k písemnému reflektování svých strategií prostřednictvím šablon, tzv. templates. S několika úspěšnými žáky je dále vedeno interview. V současnosti analyzujeme data. Výsledky výzkumu jsou zaměřeny na to, jak se úspěšní žáci liší od neúspěšných z hlediska jejich typických shluků a řetězců strategií mluvení, a to ve vazbě na další kontextuální proměnné, které jsou získávány z dotazníků zaměřených na demografické údaje, strategie učení, styly učení, zájem o předmět, učební a výkonovou motivaci a na podporu strategií učitelem. U strategií popsaných žáky v templates předpokládáme analýzu pomocí kódování na základě kategoriálního systému.
Abstract (in English)
The research presented aims to find out what strategies are used in speaking English as a foreign language by good language learners in comparison with unsuccessful language learners. The success is defined on the basis of the score of complement of language tasks about speaking skill in the standardised exam KET and on the basis of the English mark from the last school report. This secondary data analysis is realized in the context of GACR project „Foreign Language Learning Strategies and Education Results: Analysis of Strategy Clusters and Sequences“(GAP407/12/0432). Speaking strategies, especially communication strategies, are defined as mutual attempts of interlocutors to negotiate the meaning in a specific situation where the anticipated meaning is not explicitly implied (Tarone, 1980). By means of these strategies, the learner is able to communicate despite of his limited acquisition. Research show that good language learners tend to use more strategies, especially cognitive and metacognitive (e.g. Griffiths, 2008), they are more tolerant to ambiguities and willing to risk in language use. The research sample consists of 462 pupils of the 9th grade of elementary schools in Southmoravian region, which were chosen as a random sample. From this sample, successful and unsuccessful pupils are chosen. The language tasks of the standardised exam KET were audiorecorded. After every language task, the pupils were asked to reflect in writing about their strategies use through templates. Several successful pupils are further asked to participate in an interview. The data are recently analysed. The research results are focused on the differences between successful and unsuccessful pupils from the point of view of their typical speaking strategies clusters and sequences in relation to other contextual variables, which are acquired through questionnaires focused on demographical data, learning strategies, learning styles, interest about the subject, learning and achievement motivation and on teacher’s support of strategy use. The strategies described in templates by the pupils are supposed to be analysed by means of coding on the basis of a categorial system.
Links
GAP407/12/0432, research and development projectName: Strategie učení se cizímu jazyku a výsledky vzdělávání: Analýza shluků a sekvencí strategií
Investor: Czech Science Foundation, Foreign Language Learning Strategies and Achievement: Analysis of Strategy Clusters and Sequences
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
O_VlckovaSvejdikova_strategie_mluveni_CAPV2014_abstrakt_GAP407120432.docx   File version Vlčková, K. 18/1/2015

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1217023/O_VlckovaSvejdikova_strategie_mluveni_CAPV2014_abstrakt_GAP407120432.docx
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1217023/O_VlckovaSvejdikova_strategie_mluveni_CAPV2014_abstrakt_GAP407120432.docx
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1217023/O_VlckovaSvejdikova_strategie_mluveni_CAPV2014_abstrakt_GAP407120432.docx?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1217023/O_VlckovaSvejdikova_strategie_mluveni_CAPV2014_abstrakt_GAP407120432.docx?info
Uploaded/Created
Sun 18/1/2015 20:37, doc. Mgr. et Mgr. Kateřina Vlčková, Ph.D.

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
  • a concrete person Mgr. Kateřina Sýkorová, Ph.D., učo 221263
  • a concrete person doc. Mgr. et Mgr. Kateřina Vlčková, Ph.D., učo 23594
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. Kateřina Sýkorová, Ph.D., učo 221263
  • a concrete person doc. Mgr. et Mgr. Kateřina Vlčková, Ph.D., učo 23594
Attributes
 

O_VlckovaSvejdikova_strategie_mluveni_CAPV2014_abstrakt_GAP407120432.docx

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1217023/O_VlckovaSvejdikova_strategie_mluveni_CAPV2014_abstrakt_GAP407120432.docx
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1217023/O_VlckovaSvejdikova_strategie_mluveni_CAPV2014_abstrakt_GAP407120432.docx
File type
docx (application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document)
Size
19,1 KB
Hash md5
db57a4984af37775f2530694c7609c03
Uploaded/Created
Sun 18/1/2015 20:37

O_VlckovaSvejdikova_strategie_mluveni_CAPV2014_abstrakt_GAP407120432.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1217023/O_VlckovaSvejdikova_strategie_mluveni_CAPV2014_abstrakt_GAP407120432.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1217023/O_VlckovaSvejdikova_strategie_mluveni_CAPV2014_abstrakt_GAP407120432.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
318,5 KB
Hash md5
41b875267438cc0115cf4aaa02b25c0d
Uploaded/Created
Sun 18/1/2015 20:39

O_VlckovaSvejdikova_strategie_mluveni_CAPV2014_abstrakt_GAP407120432.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1217023/O_VlckovaSvejdikova_strategie_mluveni_CAPV2014_abstrakt_GAP407120432.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1217023/O_VlckovaSvejdikova_strategie_mluveni_CAPV2014_abstrakt_GAP407120432.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
3,2 KB
Uploaded/Created
Sun 18/1/2015 20:41
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 24/3/2023 03:34