KRÁLÍK, Miroslav, Stanislav KATINA and Petra URBANOVÁ. Distal Part of the Human Hand: Study of Form Variability and Sexual Dimorphism Using Geometric Morphometrics. Anthropologia Integra. Masarykova univerzita, 2014, vol. 5, No 2, p. 7-25. ISSN 1804-6657.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Distal Part of the Human Hand: Study of Form Variability and Sexual Dimorphism Using Geometric Morphometrics
Name in Czech Distální část lidské ruky: Studie variability formy a sexuálního dimorfismu metodami geometrické morfometrie
Authors KRÁLÍK, Miroslav (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Stanislav KATINA (703 Slovakia, belonging to the institution) and Petra URBANOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Anthropologia Integra, Masarykova univerzita, 2014, 1804-6657.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 10700 1.7 Other natural sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14310/14:00074370
Organization unit Faculty of Science
Keywords (in Czech) Lidská ruka; tvar; variabilita formy; sexuální dimorfi smus; proximodistální střižná variabilita ruky
Keywords in English Human hand; shape; form variability; sexual dimorphism; hand proximodistal shear variability
Tags AKR, anthropology, biological anthropology, geometric morphometrics, hand shape, sexual dimorphism
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: doc. RNDr. Petra Urbanová, Ph.D., učo 21708. Changed: 8/3/2018 10:08.
Abstract
Traditionally, the human hand has been analyzed by measuring and comparing individual segments (fingers, phalanges, metacarpals) without considering their mutual spatial relationships. The present study aimed to analyze intra-population variability of the human hand form in the region of fingers as whole with special focus given to sexual dimorphism and the association between shape and size. Right hands of 99 females and 70 males, mostly college students, were scanned with a document scanner in standardized position from the palmar side. For each image 2-D coordinates of 16 landmarks were recorded and variability between configurations of landmarks were studied using geometric morphometrics. To understand patterns of variability, shape spaces were decomposed into affine and non-affine subspaces and further studied separately. The prevalence of the total variability was associated with affine shape change identical for the whole studied region of the hand. Its major portion was represented by shearing in proximodistal direction and to a lesser extent by straining in the relative hand width. The strain also strongly correlated with size of the hand. Intersexual differences were represented by affine change in which the proximodistal shearing was inextricably tied with the differences in relative hand width. Local non-affine sex differences were found in specific phalanges and might be associated with differences in finger length ratios. We presume that separating global and local sexually dimorphic features of the hand might shed light on the origin/onset of the dimorphism during early ontogeny – the more local the feature, the later differentiated, and thus influenced by different ontogenetic factors than global features.
Abstract (in Czech)
Tradičně se lidská ruka studuje prostřednictvím měření a srovnávání jednotlivých segmentů (prstů, článků prstů, záprstních kostí)bez zohlednění jejich vzájemných prostorových souvislostí. Cílem této studie je výzkum vnitro-populační variability formy lidské ruky jako celku v oblasti tříčlánkových prstů se zvláštním zaměřením na sexuální dimorfismus a vztah mezi velikostí a tvarem ruky. Pravé ruce 99 žen a 70 mužů, převážně vysokoškolských studentů, byly ve standardizované poloze z palmární strany zaznamenány běžným stolním skenerem. Na každém dvourozměrném snímku bylo umístěno 16 význačných bodů a byla studována variabilita mezi těmito konfiguracemi prostřednictvím metod geometrické morfometrie. Pro lepší pochopení vnitřních vzorců variability tvaru byl tvarový prostor rozložen na afinní a neafinní podprostor, které byly dále analyzovány samostatně. Převážná část celkové variability byla spojena s afinními tvarovými rozdíly, které jsou identické v celé studované oblasti ruky. Jejich větší část představovala střižnou změnu v proximodistálním směru, menší část pak napínání odpovídající změnám v šířce ruky. Toto napínání také silně korelovalo s velikostí ruky. Mezipohlavní rozdíly představovala afinní změna, ve které byla proximodistální střižná změna neoddělitelně spojena se změnami v relativní šířce ruky. Lokální neafinní pohlavní rozdíly byly zaznamenány v určitých článcích prstů a mohou souviset s rozdíly v poměrech délek prstů. Domníváme se, že oddělení globálních a lokálních sexuálně dimorfních znaků ruky může pomoci blíže ozřejmit původ/počátek jejich dimorfismu v rané ontogenezi – čím lokálnější znak, tím později se v ontogenezi zakládá. Dimorfní znaky lokální a globální by proto mohly být ovlivněny odlišnými ontogenetickými faktory.
Links
EE2.3.20.0181, research and development projectName: Formování mezinárodního týmu pro výzkum evoluční antropologie moravských populací
GP305/05/P303, research and development projectName: Sexuální dimorfismus a dědičné založení tvaru lidské ruky
Investor: Czech Science Foundation, Sexual dimorphism and genetic background of human hand shape
PrintDisplayed: 28/1/2023 18:50