MILÉŘ, Tomáš. Historická perspektiva ochrany člověka při přírodních katastrofách (Historical perspective of civil protection against natural disasters). In Eva Hájková. XXXII International Colloquium on the Management of Educational Process: Proceedings of abstracts and electronic version of reviewed contributions on CD-ROM. 1st ed. Brno: Univerzita obrany, 2014. 4 pp. ISBN 978-80-7231-958-9.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Historická perspektiva ochrany člověka při přírodních katastrofách
Name (in English) Historical perspective of civil protection against natural disasters
Authors MILÉŘ, Tomáš.
Edition 1. vyd. Brno, XXXII International Colloquium on the Management of Educational Process: Proceedings of abstracts and electronic version of reviewed contributions on CD-ROM. 4 pp. 2014.
Publisher Univerzita obrany
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form storage medium (CD, DVD, flash disk)
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-7231-958-9
Keywords (in Czech) Ochrana obyvatel, mezigenerační předávání informací, vzdělávání, přírodní katastrofy, globální změna klimatu.
Keywords in English Civil protection, intergenerational transfer of information, education, natural disasters, global climate change.
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Tomáš Miléř, Ph.D., učo 80022. Changed: 2. 3. 2015 13:44.
Abstract
Na české základní a střední školy se vrací „branná výchova“ jakožto „ochrana člověka za mimořádných událostí“ a na základě nařízení vlády se toto téma zavádí také do výuky na pedagogických fakultách. Potřeba připravovat budoucí generace na možná rizika existovala vždy. Obsah vzdělávání odráží aktuální potřeby společnosti a závažnost rizik, přičemž v současnosti je nutné především posilovat připravenost občanů na živelní katastrofy. Mezigenerační předávání zkušeností s přírodními katastrofami se osvědčilo a v historii lidstva má hluboké kořeny. Vlivem globální změny klimatu budou v 2. polovině tohoto století na Zemi panovat takové podmínky, s jakými lidstvo dosud žádnou zkušenost nemá, proto připravovat budoucí generace na živelní pohromy lze jen v omezené míře.
Abstract (in English)
The topic Civil Protection returns to Czech elementary and middle schools and by the government command this topic should also be taught at faculties of education. The need to prepare future generations to face potential risks has always existed. The content of education reflects current needs of society and probability of emergencies; at present it is particularly important to strengthen the readiness of citizens for natural disasters. Intergenerational transfer of experience with natural disasters has proved to be useful and in the history of mankind has deep roots. In the 2nd half of this century the Earth's conditions will become extreme due to the global climate change. The humanity has no experience with such conditions yet and preparation of future generations for natural disasters is possible only to a limited extent.
Links
CZ.1.07/2.2.00/28.0182, interní kód MUName: Moduly jako prostředek inovace v intergaci výuky moderní fyziky a chemie
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, 2.2 Higher education
PrintDisplayed: 13. 8. 2022 01:34