HANZLOVSKÝ, Radovan, Petr SLÁDEK a Jan VÁLEK. Komparace didaktických prostředků ve výuce fyziky na SŠ. In Kubínová, Štěpánka, Šlégr, Jan. Národní konference doktorského studijního programu Teorie vzdělávání ve fyzice. 1. vyd. Hradec Králové: KF PřF Univerzita Hradec Králové, 2015. s. 5-9.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Komparace didaktických prostředků ve výuce fyziky na SŠ
Název česky Komparace didaktických prostředků ve výuce fyziky na SŠ
Autoři HANZLOVSKÝ, Radovan, Petr SLÁDEK a Jan VÁLEK.
Vydání 1. vyd. Hradec Králové, Národní konference doktorského studijního programu Teorie vzdělávání ve fyzice, od s. 5-9, 5 s. 2015.
Nakladatel KF PřF Univerzita Hradec Králové
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova česky Exkurze; fyzika; memorování; učení
Klíčová slova anglicky Educational excursion; physics; memorizing; learning
Změnil Změnil: PhDr. Jan Válek, Ph.D., učo 166133. Změněno: 25. 2. 2016 21:17.
Anotace
Teoretické znalosti v předmětu Fyzika jsou osvojovány žáky na SŠ dle striktně stanovených a předepsaných výukových norem, daných RVP a z něj vycházející ŠVP. Způsob předávání těchto znalostí na žáka se u prezenčního studia primárně uskutečňuje pomocí vyučujícího. Jeho prostřednictvím je žák seznámen při výuce a následně při volnočasové aktivitě studenta (dále VAS) s novými vědomostmi. Takto získané informace memoruje a fixuje prostřednictvím předepsaných výukových materiálů. Sekundárně pak může sám vyučující doporučit tematicky a obsahově vhodné mediální produkty, které mohou zábavnou formou pomoci zakomponovat školní učivo fyziky do širších souvislostí. Tím mohou poskytnout žákovi jak prezenčního tak kombinovaného studia z hlediska způsobu uchovávání informací v lidském mozku větší portfolio (auto)didaktických nástrojů. To s sebou přináší možnost komplexnějšího pojetí a pochopení problematiky fyzikálního učiva.
Anotace anglicky
Theoretical knowledge in the subject of Physics are learned at secondary school pupils according to strictly defined and prescribed teaching standards, and out of the RVP based SEP. The method of transfer of this knowledge to the pupil at full-time studies conducted primarily through teacher. Through the student is familiar with teaching and subsequently at leisure activity student (the VAS) with new knowledge. Such information obtained through memorizing and fixes prescribed teaching materials. Secondarily, then the teacher may recommend itself thematically and contain the appropriate media products that can incorporate fun way to help school physics curriculum into a broader context. This can provide both full-time student and combined studies in terms of how the storage of information in the human brain larger portfolio (auto) didactic tools. This brings with it the possibility of a more comprehensive approach and understanding of physical curriculum.
VytisknoutZobrazeno: 1. 2. 2023 03:24