MADECKI, Roman and Roman BARON. Česká polonistická studia : tradice a současnost (filologie – historie – politologie – právo) (Inquiries in Czech Polish Studies : Tradition and Contemporaneity (Philology - History - Politcal Science - Law)). Praha: Historický ústav AV ČR, 2014. 620 pp. Opera Instituti Historici Pragae, Series A - Monografia, Volumen 56. ISBN 978-80-7286-245-0.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Česká polonistická studia : tradice a současnost (filologie – historie – politologie – právo)
Name (in English) Inquiries in Czech Polish Studies : Tradition and Contemporaneity (Philology - History - Politcal Science - Law)
Authors MADECKI, Roman and Roman BARON.
Edition Praha, 620 pp. Opera Instituti Historici Pragae, Series A - Monografia, Volumen 56, 2014.
Publisher Historický ústav AV ČR
Other information
Original language Czech
Type of outcome Editorship of professional books
Field of Study Literature, mass media, audio-visual activities
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
Organization unit Faculty of Arts
ISBN 978-80-7286-245-0
Keywords (in Czech) polonistika; filologie; historie; politologie; právo
Keywords in English Polish studies; philology; political sciences; law
Tags rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Pavel Pilch, Ph.D., učo 216028. Changed: 10/4/2017 10:09.
Abstract
Monografie Česká polonistická studia: tradice a současnost je kolektivním dílem především českých filologů, historiků, politologů a právníků, kteří se odborně zabývají Polskem a široce pojatými česko-polskými vztahy. Publikace sleduje současně několik vědeckých cílů. Navazuje na bohatou tradici českých polonistických filologických a historických bádání a snaží se postihnout jejich současný stav a dlouhodobé vývojové tendence. Zároveň však představuje dosud ojedinělý pokus o mnohem širší pojetí českých polonistických studií, které dnes kromě výše zmíněných tradičních oborů zahrnují též oblast politologie a práva. Toto řešení umožnilo získat širší a celistvější obraz Polska a možností či limitů česko-polské spolupráce z pohledu české vědy.
Abstract (in English)
Inquiries in Czech Polish Studies: Tradition and Contemporaneity is a collective project, mainly undertaken by Czech philologists, historians, political scientists, and lawyers, all of whom professionally engage with Poland and Czech-Polish relations in a broad sense. The monograph simultaneously pursues several scholarly goals. This work follows in the footsteps of the rich tradition of Czech philological and historical research into Polish culture, and attempts to capture their current state and long term developmental trends. However, at the same time, the monograph also represents a unique attempt at a much wider conception of Czech Polish studies, which today, besides the above-mentioned traditional disciplines, also includes the areas of political science and law. We assume that this solution has enabled us to create a wider and more holistic picture of Poland and the possibilities or limitations of Czech-Polish cooperation from the perspective of Czech scholarship.
PrintDisplayed: 23/1/2022 11:06