SKULOVÁ, Soňa, Petr HAVLAN, Alena KLIKOVÁ, Miloš MATULA, Petr MRKÝVKA, Lukáš POTĚŠIL, Petr PRŮCHA a Jan SVATOŇ. Základy správní vědy. 2. dopl. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 216 s. Učebnice PrF MU, sv. 513. ISBN 978-80-210-7335-7.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Základy správní vědy
Autoři SKULOVÁ, Soňa, Petr HAVLAN, Alena KLIKOVÁ, Miloš MATULA, Petr MRKÝVKA, Lukáš POTĚŠIL, Petr PRŮCHA a Jan SVATOŇ.
Vydání 2. dopl. vyd. Brno, 216 s. Učebnice PrF MU, sv. 513, 2014.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Typ výsledku Odborná kniha
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
ISBN 978-80-210-7335-7
Štítky Munipress
Změnil Změnila: Mgr. Radka Vyskočilová, učo 2368. Změněno: 28. 11. 2017 13:19.
Anotace
Učebnice přibližuje témata a poznatky související s organizací a činností veřejné správy, jakož i s plněním jejích funkcí a veřejných úkolů v moderním evropském státě. Objasňuje účel studia veřejné správy v širším pohledu, zaměřeném na podstatné aspekty veřejné správy a nároky, jimž by měla dostát. Poskytuje znalosti a zkušenostní základ pro průběžné hodnocení, analýzu a formulaci doporučení pro zvýšení efektivnosti celého systému i jeho součástí. Kromě tradičních oblastí, jako jsou principy organizace a činnosti, personální základ veřejné správy, rozhodování, veřejný majetek a veřejné statky, přináší učebnice poznatky a náměty k úvahám o reformách veřejné správy, evropském kontextu a principech dobré správy, etice, transparentnosti a informatizaci veřejné správy.
Anotace anglicky
The textbook approaches topics and knowledge which are related to organization and operation of public administration, as well as to fulfillment of its functions and tasks in a modern European state. The textbook does so especially, but not only, for the purposes of teaching and studying at fakulty of law. It clarifies the purpose of studying (and researching) public administration in a broader context, aimed at the substantial aspects of public administration and at the standards that public administration should comply with. The textbook also provides knowledge and an experience base for continuous evaluation, and analysis of the efficiency of the whole system, its parts, and its fundamental aspects, as well as it brings a recommendations frame for their improvement. In addition to traditional areas (such as principles of organization and operation, personal aspect of public administration, decision-making, public property and public goods), the textbook brings knowledge and ideas to consider: reforms of public administration, the European context, the principles of good administration, the ethics, the transparency and the informatization of public administration.
VytisknoutZobrazeno: 4. 8. 2021 00:02