PRŮCHOVÁ, Ivana. Karanie administracyjne i odpowidzialnosc zaszkode ekologiczna w czeskim prawie gorniczym (Administrative punishment and Environmental Damage Liability in the Czech Mining Law). In Prawna regulacja geologii i górnictwa w Polsce, Czechach i na Slowacji. wybrane zagadnienia.Spis tresci. 1st ed. Katowice: Grupainfomax, 2014. p. 290-297. spis tresci. ISBN 978-83-89476-67-8.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Karanie administracyjne i odpowidzialnosc zaszkode ekologiczna w czeskim prawie gorniczym
Name in Czech Správní trestání a odpovědnost za ekologickou újmu v českém horním právu
Name (in English) Administrative punishment and Environmental Damage Liability in the Czech Mining Law
Authors PRŮCHOVÁ, Ivana (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Katowice, Prawna regulacja geologii i górnictwa w Polsce, Czechach i na Slowacji. wybrane zagadnienia.Spis tresci. p. 290-297, 8 pp. spis tresci, 2014.
Publisher Grupainfomax
Other information
Original language Polish
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Poland
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14220/14:00074397
Organization unit Faculty of Law
ISBN 978-83-89476-67-8
Keywords (in Czech) správní trestání; odpovědnost za ekologickou újmu; horní právo
Keywords in English administrative punishment; environmental damage liability; mining law
Tags rivok
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Changed: 14. 3. 2015 16:12.
Abstract
Wkład definiuje podstawowe funkcje administracyjne i karne odpowiedzialności za szkody wyrządzone środowisku naturalnemu w systemie odpowiedzialności w Czeskiej wyszukiwania prawa i ich stosunek do innych rodzajów odpowiedzialności. W odniesieniu do kar administracyjnych jest rozwoju i obecnego rozporządzenia, zgodnie z ustawą nr 61/1988 SB., o działalności górniczej, materiały wybuchowe i państwowej administracji górniczej, ze zmianami, ustawy nr 62/1988 SB., prace geologiczne i ustawa nr 157/2009 SB, w sprawie zarządzania odpadami wydobywczymi i zmieniające niektóre przepisy ustawowe. Możliwość odpowiedzialności za szkody wyrządzone środowisku naturalnemu, poszukiwanie, poszukiwania i wydobycie minerałów są opisane na podstawie analizy ustawy. Nr 17/1992 SB., na środowisko, zmienione i akt. Nr 167/2008 ZB, zapobiegania szkody w środowisku naturalnym i jego środek i zmieniające niektóre przepisy ustawowe, zmienione.
Abstract (in Czech)
Příspěvek definuje základní funkce správní a trestní odpovědnosti za škody na životním prostředí v systému odpovědnosti v českém horním právu a jejich vztahu k ostatním druhům odpovědnosti . Ve vztahu k správnímu trestání je nastíněn vývoj a aktuální regulace podle zákona č 61/1988 Sb. , o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě , ve znění pozdějších předpisů , zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a zákona č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů . Možnost odpovědnosti za ekologickou újmu na životním prostředí v souvislosti s vyhledáváním, průzkumem a těžbou nerostů jsou uvedeny na základě analýzy zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí , ve znění pozdějších předpisů , a zákona č. 167/2008 Sb ., o předcházení ekologické újmě a její nápravě a o změně některých zákonů , ve znění pozdějších předpisů.
Abstract (in English)
Contribution defines the basic functions of administrative and criminal liability for environmental damage in the liability system in the Czech Mining Law and their relation to other kinds of liability. In relation to administrative punishment is outlined the development and current regulation under the Act No. 61/1988 Coll., on mining activities, explosives and the State Mining Administration, as amended, Act No. 62/1988 Coll., on Geological Work and Act No. 157/2009 Coll., on the management of extractive waste and amending certain laws. The possibility of liability for environmental damage in connection with the prospection, exploration and extraction of minerals are outlined on the basis of an analysis of the Act. No. 17/1992 Coll., on the environment, as amended, and Act. No. 167/2008 Coll., on the prevention of environmental damage and its remedy and amending certain laws, as amended.
Links
GAP408/11/0339, research and development projectName: Odpovědnost v právu životního prostředí - současný stav a perspektivy
Investor: Czech Science Foundation
PrintDisplayed: 26. 6. 2022 11:00