HEMALA, Vladimír and Stanislav RADA. Prvé nálezy bzdochy Dyroderes umbraculatus v Českej republike (Hemiptera: Heteroptera: Pentatomidae) s prehľadom ďalších expanzívnych druhov bzdôch v Českej republike a na Slovensku (First records of the stink bug Dyroderes umbraculatus from the Czech republic (Hemiptera: Heteroptera: Pentatomidae) with a summary of further expansive species of true bugs in the Czech republic and Slovakia). In Zoologické dny, Brno 2015, Sborník abstraktů z konference 12.–13. února 2015. 2015. ISBN 978-80-87189-18-4.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Prvé nálezy bzdochy Dyroderes umbraculatus v Českej republike (Hemiptera: Heteroptera: Pentatomidae) s prehľadom ďalších expanzívnych druhov bzdôch v Českej republike a na Slovensku
Name in Czech První nálezy ploštice Dyroderes umbraculatus v České republice (Hemiptera: Heteroptera: Pentatomidae) s přehledem dalších expanzivních druhů ploštic v České republice a na Slovensku
Name (in English) First records of the stink bug Dyroderes umbraculatus from the Czech republic (Hemiptera: Heteroptera: Pentatomidae) with a summary of further expansive species of true bugs in the Czech republic and Slovakia
Authors HEMALA, Vladimír (703 Slovakia, guarantor, belonging to the institution) and Stanislav RADA (203 Czech Republic).
Edition Zoologické dny, Brno 2015, Sborník abstraktů z konference 12.–13. února 2015, 2015.
Other information
Original language Slovak
Type of outcome Conference abstract
Field of Study 10600 1.6 Biological sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14310/15:00082405
Organization unit Faculty of Science
ISBN 978-80-87189-18-4
Keywords (in Czech) Hemiptera; Heteroptera; Pentatomidae; Dyroderes umbraculatus; Česká republika; Slovensko; ploštice; první nález; expanzivní druhy; faunistika
Keywords in English Hemiptera; Heteroptera; Pentatomidae; Dyroderes umbraculatus; Czech republic; Slovakia; stink bug; first record; expansive species; faunistics
Changed by Changed by: Mgr. Vladimír Hemala, Ph.D., učo 439888. Changed: 21. 2. 2015 10:14.
Abstract
Nález druhu Dyroderes umbraculatus (Fabricius, 1775) pri Františkovom rybníku v blízkosti Břeclavskej mestskej časti Poštorná zo dňa 27.4.2014 predstavuje prvý exemplárom dokladovaný nález tohto druhu v Českej republike a bol publikovaný v časopise (Hemala 2014: Klapalekiana 50: 107–108). Neskôr bol v Českej republike v roku 2014 zaznamenaný ešte jeden ďalší nález (Tasovice, okres Znojmo). Jedná sa o pontomediteránny druh bzdochy, hojne rozšírený v južnej Európe a na Balkáne, avšak zasahujúci aj do strednej i východnej Európy. V nedávnej dobe bol nájdený aj v Belgicku a Anglicku ako expanzívny druh. Na juh Moravy sa s najvyššou pravdepodobnosťou rozšíril z Rakúska po násypoch železničnej trate, ktoré sú veľmi dobrým biokoridorom pre šírenie rastlinných aj živočíšnych druhov. Hlavne v súvislosti s globálnym otepľovaním a javom tzv. "mediteranizácie" stredoeurópskej fauny v súčasnosti pozorujeme šírenie množstva teplomilných druhov čoraz viac ďalej na sever. Môžeme spomenúť i niekoľko ďalších podobných nálezov iných teplomilných druhov bzdôch na území Českej republiky i Slovenska zistených v priebehu posledných rokov, ako sú napr. Thyreocoris fulvinervis (ČR), Oxycarenus lavaterae (ČR i SR), Camptopus lateralis (ČR), Microvelia (Picaultia) pygmaea (ČR i SR), Geocoris (Piocoris) erythrocephalus (ČR), Harpocera hellenica (ČR), Nezara viridula (SR). Zjednodušene je možné konštatovať, že územie južnej Moravy má v súčasnosti veľmi podobné klimatické podmienky, ako malo územie Bratislavy a Viedne pred približne 50 rokmi.
Abstract (in Czech)
Nález druhu Dyroderes umbraculatus (Fabricius, 1775) u Františkovho rybníku v blízkosti Břeclavské městské části Poštorná ze dne 27.4.2014 představuje první exemplárem dokladovaný nález tohto druhu v České republice a byl publikován v časopise (Hemala 2014: Klapalekiana 50: 107–108). Později byl v České republice v roku 2014 zaznamenán ještě jeden další nález (Tasovice, okres Znojmo). Jedná se o pontomediteránní druh ploštice, hojně rozšířený v jižní Evropě a na Balkánu, avšak zasahující i do střední a východní Evropy. V nedávné době byl nalezen také v Belgii a Anglii jako expanzivní druh. Na jih Moravy se s nejvyšší pravděpodobností rozšířil z Rakouska po náspech železniční tratě, které jsou velice dobrým biokoridorem umožňujícím šíření rostlinných i živočišních druhů. Především v souvislosti s globálním oteplováním a jevem tzv. "mediteranizace" středoevropské fauny v současnosti pozorujeme šíření množstva teplomilních druhů čím dál tím víc na sever. Můžeme uvést i několik dalších podobných nálezů jiných teplomilních druhů ploštic na území České republiky i Slovenska zjištěných v průběhu posledních let, jako jsou např. Thyreocoris fulvinervis (ČR), Oxycarenus lavaterae (ČR i SR), Camptopus lateralis (ČR), Microvela (Picaultia) pygmaea (ČR i SR), Geocoris (Piocoris) erythrocephalus (ČR), Harpocera hellenica (ČR), Nezara viridula (SR). Zjednodušeně je možné konštatovat, že území jižní Moravy má v současnosti hodně podobné klimatické podmínky, jako mělo území Bratislavy a Vídně před přibližně 50 lety.
Abstract (in English)
The record of the species Dyroderes umbraculatus (Fabricius, 1775) at Františkův rybník pond nearby Poštorná, the urban district of Břeclav, from the date 27.4.2014, is the first record of this species from the Czech republic that is documented as the collected specimen. This record was published in scientific journal (Hemala 2014: Klapalekiana 50: 107–108). After this one was discovered one further record in the Czech republic (Tasovice village, Znojmo district). It is Ponto-Mediterranian species of true bug that is most abundant in southern Europe and Balkan Peninsula, occurred also in central and eastern Europe. Recently, this species was discovered also in Belgium and England as an expansive species. The species spread in southern Moravia probably with railway embankments, which are very good biocoridors for the spread of a plant and animal species. Especially in connection with a global warming and a phenomenon referred to as "mediterranization" of the Central European fauna, we can observe spread of many species increasingly to north in the present. Some similar records of further thermophilic species fo true bugs in the Czech republic and Slovakia in the last years: Thyreocoris fulvinervis (CZ), Oxycarenus lavaterae (CZ & SK), Camptopus lateralis (CZ), Microvelia (Picaultia) pygmaea (CZ & SK), Geocoris (Piocoris) erythrocephalus (CZ), Harpocera hellenica (CZ), Nezara viridula (SK). It is possible to simply say that the area of southern Moravia has recently very similar climatic conditions as the area of Bratislava and Vienna before ca. 50 years.
Links
MUNI/A/1484/2014, interní kód MUName: Analýzy diverzity biologických systémů různých úrovní a na různých škálách terestrického a akvatického prostředí (Acronym: BIDA4)
Investor: Masaryk University, Category A
PrintDisplayed: 20. 5. 2022 23:34