DIVIŠOVÁ, Vendula. Strategická komunikace v protipovstaleckých operacích NATO. Obrana a strategie. Brno: Univerzita obrany, 2014, roč. 14, č. 2, s. 105-118. ISSN 1214-6463. doi:10.3849/1802-7199.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Strategická komunikace v protipovstaleckých operacích NATO
Název česky Strategická komunikace v protipovstaleckých operacích NATO
Název anglicky Strategic Communications in NATO Counterinsurgency Operations
Autoři DIVIŠOVÁ, Vendula (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Obrana a strategie, Brno, Univerzita obrany, 2014, 1214-6463.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50601 Political science
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14230/14:00079160
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
Doi http://dx.doi.org/10.3849/1802-7199
Klíčová slova česky Strategická komunikace; protipovstalecké operace; NATO; Afghánistán; propaganda; narativy
Klíčová slova anglicky Strategic communications; counterinsurgency operations; NATO; Afghanistan; propaganda; narratives
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Vendula Divišová, učo 363927. Změněno: 7. 4. 2015 20:42.
Anotace
Článek se zabývá konceptem strategické komunikace v protipovstaleckých operacích Severoatlantické aliance. Vzhledem k tomu, že se jedná o poměrně nový koncept opředený navíc mnoha nejasnostmi, je prvotním cílem článku představit koncept a jeho hranice vůči konceptům spřízněným (veřejná diplomacie, psychologické operace, informační operace ad.). Hlavním cílem je pak posoudit roli konceptu v oficiálních dokumentech NATO a v aliančních protipovstaleckých operacích (mise ISAF). Práce se přitom zabývá také otázkou, zda Aliance využila strategické komunikace úspěšně a jaká byla případná omezení užití tohoto konceptu. Text dochází za pomoci dostupných zdrojů k závěru, že Aliance přijala koncept StratComu, a to v souladu se svou protipovstaleckou strategií a komplexním přístupem ke krizovému managementu. Koncept byl však zatím přijat jen na nejvyšší úrovni organizace, a navíc dosud nebyl přijat všemi členskými zeměmi. Ač koncept zohlednil mnohá dřívější pochybení i nedostatky Aliance v informační sféře, některá omezení vyplývající i ze samotné struktury NATO přetrvávají a vedou k otázce, zda je napříště úspěšné provádění strategické komunikace Aliancí vůbec reálné
Anotace anglicky
The article deals with the concept of the strategic communication in NATO counterinsurgency operations. As this is a rather new concept surrounded by many ambiguities, the primary goal of the article is to introduce the concept and outline the boundaries with its related concepts (public diplomacy, psychological operations, information operations etc.). The main aim is to assess the role of the concept in the official NATO documents and in the Alliance’s counterinsurgency operations (ISAF mission). The paper discusses as well whether the Alliance used the strategic communications successfully and alternatively, what were the limitations of using the concept. The text based on the available data sources arrives to the conclusion that the Alliance did apply the concept of StratCom and it was done in harmony with its counterinsurgency strategy and its comprehensive approach to crisis management. However, the concept was so far adopted only at the highest level of the organization and furthermore it was not adopted by all member states. Even though the concept did address some of the earlier failures and shortcomings of the Alliance in the information sphere, some of the limitations inherent even in the structure of the NATO itself remain and lead to a question whether any to-be execution of the strategic communication by the Alliance is actually feasible.
VytisknoutZobrazeno: 16. 8. 2022 06:06