DIVIŠOVÁ, Vendula. Strategická komunikace v protipovstaleckých operacích NATO (Strategic Communications in NATO Counterinsurgency Operations). Obrana a strategie. Brno: Univerzita obrany, 2014, roč. 14, č. 2, p. 105-118. ISSN 1214-6463. doi:10.3849/1802-7199.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Strategická komunikace v protipovstaleckých operacích NATO
Name in Czech Strategická komunikace v protipovstaleckých operacích NATO
Name (in English) Strategic Communications in NATO Counterinsurgency Operations
Authors DIVIŠOVÁ, Vendula (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Obrana a strategie, Brno, Univerzita obrany, 2014, 1214-6463.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50601 Political science
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14230/14:00079160
Organization unit Faculty of Social Studies
Doi http://dx.doi.org/10.3849/1802-7199
Keywords (in Czech) Strategická komunikace; protipovstalecké operace; NATO; Afghánistán; propaganda; narativy
Keywords in English Strategic communications; counterinsurgency operations; NATO; Afghanistan; propaganda; narratives
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Vendula Divišová, učo 363927. Changed: 7. 4. 2015 20:42.
Abstract
Článek se zabývá konceptem strategické komunikace v protipovstaleckých operacích Severoatlantické aliance. Vzhledem k tomu, že se jedná o poměrně nový koncept opředený navíc mnoha nejasnostmi, je prvotním cílem článku představit koncept a jeho hranice vůči konceptům spřízněným (veřejná diplomacie, psychologické operace, informační operace ad.). Hlavním cílem je pak posoudit roli konceptu v oficiálních dokumentech NATO a v aliančních protipovstaleckých operacích (mise ISAF). Práce se přitom zabývá také otázkou, zda Aliance využila strategické komunikace úspěšně a jaká byla případná omezení užití tohoto konceptu. Text dochází za pomoci dostupných zdrojů k závěru, že Aliance přijala koncept StratComu, a to v souladu se svou protipovstaleckou strategií a komplexním přístupem ke krizovému managementu. Koncept byl však zatím přijat jen na nejvyšší úrovni organizace, a navíc dosud nebyl přijat všemi členskými zeměmi. Ač koncept zohlednil mnohá dřívější pochybení i nedostatky Aliance v informační sféře, některá omezení vyplývající i ze samotné struktury NATO přetrvávají a vedou k otázce, zda je napříště úspěšné provádění strategické komunikace Aliancí vůbec reálné
Abstract (in English)
The article deals with the concept of the strategic communication in NATO counterinsurgency operations. As this is a rather new concept surrounded by many ambiguities, the primary goal of the article is to introduce the concept and outline the boundaries with its related concepts (public diplomacy, psychological operations, information operations etc.). The main aim is to assess the role of the concept in the official NATO documents and in the Alliance’s counterinsurgency operations (ISAF mission). The paper discusses as well whether the Alliance used the strategic communications successfully and alternatively, what were the limitations of using the concept. The text based on the available data sources arrives to the conclusion that the Alliance did apply the concept of StratCom and it was done in harmony with its counterinsurgency strategy and its comprehensive approach to crisis management. However, the concept was so far adopted only at the highest level of the organization and furthermore it was not adopted by all member states. Even though the concept did address some of the earlier failures and shortcomings of the Alliance in the information sphere, some of the limitations inherent even in the structure of the NATO itself remain and lead to a question whether any to-be execution of the strategic communication by the Alliance is actually feasible.
PrintDisplayed: 20. 5. 2022 23:13