PAWERA, Lukáš. Magnetická levitace (Magnetic Levitation). In Motivace nadaných žáků a studentů v matematice a přírodních vědách III. 2014th ed. Brno, 2014. p. 150-154. ISBN 978-80-210-7599-3.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Magnetická levitace
Name (in English) Magnetic Levitation
Authors PAWERA, Lukáš.
Edition 2014. vyd. Brno, Motivace nadaných žáků a studentů v matematice a přírodních vědách III, p. 150-154, 5 pp. 2014.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form storage medium (CD, DVD, flash disk)
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-210-7599-3
Keywords (in Czech) levitace; levitační systém; elektromagnet; levitátor; magnetické pole
Keywords in English levitation; levitation system; electromagnet; levitator; magnetic field
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Lukáš Pawera, učo 166089. Changed: 26. 3. 2015 21:05.
Abstract
Potlačení vlivu gravitace působící na tělesa v gravitačním poli země by mělo za následek volné vznášení těles. Studium vlastností elektromagnetického pole nám umožní realizovat levitaci drobných kovových předmětů i ve školním prostředí. Jednoduchý levitační systém lze sestrojit z elektromagnetu a důmyslného zařízení, které sleduje polohu předmětu v magnetickém poli elektromagnetu, a je schopno v závislosti na poloze předmětu regulovat velikost magnetického pole. Je-li vloženo feromagnetické těleso do takového systému, pak zařízení umí pomocí magnetického pole eliminovat účinky gravitačního pole
Abstract (in English)
Fight down the effect of gravity on objects in the gravitational field of the Earth will cause a free floating objects. Study of the properties of the electromagnetic field will enable to realize the levitation of small metal objects in the school. A simple levitation system we can construct from an electromagnet and a sophisticated device that monitors the position of the object in the magnetic field of the electromagnet, and is able, depending on the position of the subject to regulate the magnitude of the magnetic field. When we put ferromagnetic body in this system, the device using a magnetic field can eliminate the effects of the gravitational field.
PrintDisplayed: 29. 11. 2022 01:32