Informační systém MU
KYSELOVSKÁ, Tereza a Naděžda ROZEHNALOVÁ. Rozhodování Soudního dvora EU ve věcech příslušnosti (analýza rozhodnutí dle Nařízení Brusel Ibis). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 514 s. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, řada teoretická, Edice Scientia; sv. č. 507. ISBN 978-80-210-7770-6.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Rozhodování Soudního dvora EU ve věcech příslušnosti (analýza rozhodnutí dle Nařízení Brusel Ibis)
Název česky Rozhodování Soudního dvora EU ve věcech příslušnosti (analýza rozhodnutí dle Nařízení Brusel Ibis)
Název anglicky Case-law of the Court of Justice of the EU in Matters Relating to Jurisdiction (Analysis of Judgments to Brussels Ibis Regulation)
Autoři KYSELOVSKÁ, Tereza a Naděžda ROZEHNALOVÁ.
Vydání 1. vyd. Brno, 514 s. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, řada teoretická, Edice Scientia; sv. č. 507, 2014.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 50500 5.5 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Organizační jednotka Právnická fakulta
ISBN 978-80-210-7770-6
Klíčová slova česky Nařízení Brusel Ibis; Bruselská úmluva; Nařízení Brusel I; příslušnost; judikatura; Soudní dvůr EU
Klíčová slova anglicky Brussels Ibis Regulation; Brussels Convention; Brussels I Regulation; jurisdiction; Court of Justice EU
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: JUDr. Tereza Kyselovská, Ph.D., učo 107801. Změněno: 19. 3. 2015 11:06.
Anotace
Tato publikace se zabývá analýzou rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie vztahující se k interpretaci termínů použitých v Nařízení Brusel Ibis (resp. Bruselské úmluvě a Nařízení Brusel I) v části týkající se mezinárodní příslušnosti (pravomoci) soudů členských států Evropské unie ve věcech občanských a obchodních. Pochopení konkrétního pojmu a jeho výkladu je nutné v podmínkách prohlubující se integrace a zesilujících pravomocí orgánů EU, zejména v oblasti justiční spolupráce v civilních věcech. Publikace je určena nejen pro výzkumné a teoreticko-pedagogické účely, ale také pro aplikační praxi. Je užitečným zdrojem informací pro advokáty, soudce a další, kteří se ve své činnosti zabývají spory s mezinárodním (přeshraničním) prvkem a otázkou určení mezinárodní příslušnosti (pravomoci) soudů.
Anotace anglicky
This publication analyzes the decisions of the Court of Justice of the European Union relating to the interpretation of terms used in the Brussels Ibis Regulation (resp. Brussels Convention and the Brussels I Regulation), in the area of jurisdiction of the courts of the Member States of the European Union in civil and commercial matters. To understand evolution of interpretation of particular term is necessary for the deepening integration within the EU, as manifested particularly in the area of judicial cooperation in civil and commercial matters. This publication is intended not only for research and theoretical teaching purposes, for students and lecturers, but also for practitioners - lawyers, judges and others who deal with disputes with the international (cross-border) element and the question of the determination of international jurisdiction of courts.
Zobrazeno: 28. 3. 2020 20:21