GURÍN, Daniel and Veronika FRANKOVÁ. Subjektívne vnímanie záťaže pacientov po operáciách srdca (Subjective load perception of patients after cardial surgery). Zdravotnícke listy. Trenčín: Fakulta zdravotníctva Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2014, vol. 2, No 2, p. 33-38. ISSN 1339-3022.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Subjektívne vnímanie záťaže pacientov po operáciách srdca
Name in Czech Subjektivní vnímaní zátěže pacientu po operacích srdce
Name (in English) Subjective load perception of patients after cardial surgery
Authors GURÍN, Daniel (703 Slovakia, guarantor, belonging to the institution) and Veronika FRANKOVÁ (703 Slovakia).
Edition Zdravotnícke listy, Trenčín, Fakulta zdravotníctva Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2014, 1339-3022.
Other information
Original language Slovak
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 30201 Cardiac and Cardiovascular systems
Country of publisher Slovakia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14510/14:00079708
Organization unit Faculty of Sports Studies
Keywords (in Czech) Kardiovaskulárna rehabilitácia; Subjektívne vnímanie záťaže; Fyzioterapia; Kardiovaskulárne ochorenia
Keywords in English Cardiac rehabilitation; Subjective load perception; Physical therapy; Cardiovascular disease
Tags JS15-d031, rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Eva Špillingová, učo 110713. Changed: 3. 4. 2015 15:41.
Abstract
Autor sa v príspevku venuje kardiovaskulárnej rehabilitácii a to hlavne jej druhej, teda včasnej posthospitalizačnej fáze. Doložená štúdia hovorí o vzťahu medzi subjektívnym vnímaním záťaže a reálnymi reakciami na záťaž u pacientov s kardiovaskulárnym ochorením, ktorí podstúpili revaskularizačný zákrok. Súbor tvorilo 52 pacientov, ktorí absolvovali 3 týž dňový rehabilitačný program v kúpeľoch Sliač.Pacienti absolvovali štandardný kúpeľný pobyt zameraný na rehabilitáciu kardiovaskulárneho systému. Na začiatku a na konci podstúpili 6 minútový test chôdze. Počas celého pobytu bolo monitorované subjektívne vnímanie záťaže jednak Borgovou škálou a jednak subjektívnym odhadom hemodynamických parametrov.Priemerná vzdialenosť v metroch, ktorú pacienti zvládli bez kardiálnych komplikácií,bola 383,65 ± 72,60 pri vstupnom a 460,29 ± 80,17 pri výstupnom teste.Vzťah medzi subjektívnym vnímaním hemodynamických parametrov a objektívne nameranými hodnotami charakterizujú korelačné koeficienty r=0,59, r=0,69. Výsledky exaktne nepreukázali, že v sledovanom súbore boli pacienti schopní adekvátne hodnotiť tlak krvi v priebehu rehabilitácie. Ďalej potvrdili priaznivý efekt kardiovaskulárnej rehabilitácie na objektívne zlepšenie stavu, čo uvádzajú aj mnohé podobné štúdie, ale nepotvrdil sa štatisticky významný efekt z hľadiska subjektívneho vnímania stavu. Bol vyslovený aj predpoklad, že pacienti s nadváhou majú tendenciu podhodnocovať reakcie svojho tela na záťaž. K tomu, aby bolo možné kvalitne sa venovať subjektívnemu vnímaniu záťaže u pacientov s kardiovaskulárnym ochorením, je nutné najskôr revitalizovať komplexný proces kardiovaskulárnej rehabilitácie na Slovensku
Abstract (in Czech)
Autor se v příspěvku věnuje kardiovaskulární rehabilitaci a to hlavne jeji druhé, teda včasné posthospitalizační fáze. Doložená studie hovoří o vztahu mezi subjektivním vnímáním zátěže a reálními reakcemi na zátěž u pacientu s kardiovaskulárním onemocnením, kteří podstoupili revaskularizační zákrok. Soubor tvořilo 52 pacientu, kteří absolvovali 3 týdení rehabilitační program v lázních Sliač.Pacienti absolvovali standardní lázeňský pobyt zaměřený na rehabilitaci kardiovaskulárního systému. Na začátku a na konci podstoupili 6 minutový test chuze. Počas celého pobytu bylo monitorováno subjektivní vnímání zátěže jednak Borgovou škálou a jednak subjektivním odhadem hemodynamických parametru.Přiměřená vzdálenost v metrech, kterou pacienti zvládli bez kardiálních komplikácí,byla 383,65 ± 72,60 při vstupném a 460,29 ± 80,17 při výstupném testu.Vztah medzi subjektivním vnímáním hemodynamických parametru a objektivně naměřenými hodnotami charakterizují korelačné koeficienty r=0,59, r=0,69. Výsledky exaktne nepřeukázali, že v sledovaném souboru byli pacienti schopní adekvátne hodnotit tlak krvi v pruběhu rehabilitace. Dále potvrdili příznivý efekt kardiovaskulární rehabilitace na objektivní zlepšení stavu, co uvádejí i mnohé podobné studie, ale nepotvrdil se statisticky významný efekt s pohledu subjektivního vnímání stavu. Byl vyslovený i předpoklad, že pacienti s nadváhou mají tendenci podhodnocovat reakce svého těla na zátěž. K tomu, aby bylo možné kvalitne se věnovat subjektivnímu vnímání zátěže u pacientu s kardiovaskulárním onemocnením, je nutné nejdřív revitalizovat komplexní proces kardiovaskulární rehabilitace na Slovensku
Abstract (in English)
Author of the contribution dedicated to cardiovascular rehabilitation and particularly its second, posthospitalisation phase. Proven study says about the relationship between subjective perception of load and the real reactions in patients with cardiovascular disease who underwent revascularisation. The file consisted of 52 patients who completed the 3 week rehabilitation program at the Sliač spa. Patients received standard spa treatment focused on the rehabilitation of the cardiovascular system. At the beginning and at the end they underwent 6 minute walking test. Patients was monitored during the program by subjective perception of load at first by the Borg scale and secondly through a subjective estimate of the hemodynamic parameters.The average distance in meters that patients managed without cardiac complications was 383.65 ± 72.60 at baseline and 460.29 ± 80.17 in the final test. The relationship between subjective perception and objective hemodynamic parameters measured values characterize the correlation coefficients r=0.59, r=0.69. The results did not exactly prove that patients in the study group were able to adequately assess blood pressure during rehabilitation. The study further confirmed the positive effect of cardiovascular rehabilitation on an objective improvement in the state and many similar studies, but it did not confirm a statistically significant effect in terms of the state of subjective perception. There was also said the assumption that the patients who are overweight has tendency to underestimate the body response to the load. For the running of the occupy of subjective perception capacity in patients with cardiovascular disease is necessary to revitalize the first comprehensive cardiovascular rehabilitation process in Slovakia
PrintDisplayed: 1. 7. 2022 04:39