PIPEKOVÁ, Jarmila and Marie VÍTKOVÁ. Od edukace k sociální inkluzi osob se zdravotním postižením se zaměřením na mentální postižení (From education to social inclusion of people with health disabilities, focused on mental handicap). 2nd ed. Brno, 2014. 246 pp. ISBN 978-80-210-7689-1.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Od edukace k sociální inkluzi osob se zdravotním postižením se zaměřením na mentální postižení
Name in Czech Od edukace k sociální inkluzi osob se zdravotním postižením se zaměřením na mentální postižení
Name (in English) From education to social inclusion of people with health disabilities, focused on mental handicap
Authors PIPEKOVÁ, Jarmila and Marie VÍTKOVÁ.
Edition 2. vyd. Brno, 246 pp. 2014.
Other information
Type of outcome Book on a specialized topic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
ISBN 978-80-210-7689-1
Keywords (in Czech) edukace, sociální inkluze, zdravotní postižení, mentální postižení, lidská práva, interdisciplinární spolupráce, klinický obraz nemoci, mozková obrna, sluchové postižení, profesní příprava, střední vzdělávání, speciální vzdělávací potřeby, zákon o zaměstnanosti, pracovní uplatnění, zákon o sociálních službách, standardy kvality sociálních služeb, bydlení a volný čas, partnerský a rodinný život
Keywords in English education, social inclusion, disability, mental disability, human rights, interdisciplinary cooperation, clinical picture of the disease, cerebral palsy, hearing disability, professional training, middle school, special education needs, labor law, career, social service law, standards of social services, living and free time, partnership and family life
Changed by Changed by: Mirka Neubauerová, učo 253827. Changed: 26/3/2015 12:45.
Abstract
Publikace se zaměřuje na problematiku sociální inkluze osob se zdravotním postižením, a to zejména osob s mentálním postižením. Zvolené téma sociální inkluze a problematiky participace osob s postižením ve společnosti je provázaný se současným procesem školské inkluze, který by měl přerůst v tolik očekávanou sociální inkluzi osob se zdravotním postižením, a to jejich běžným zapojením do obvyklých činností dospělých osob, tedy možnosti pracovního uplatnění, nároku na samostatné bydlení s podporou, rozvíjení partnerských vztahů, založení rodiny a smysluplného využívání volného času. Jednotlivá témata jsou doplňována výzkumnými projekty a případovými studiemi.
Abstract (in Czech)
Publikace se zaměřuje na problematiku sociální inkluze osob se zdravotním postižením, a to zejména osob s mentálním postižením. Zvolené téma sociální inkluze a problematiky participace osob s postižením ve společnosti je provázaný se současným procesem školské inkluze, který by měl přerůst v tolik očekávanou sociální inkluzi osob se zdravotním postižením, a to jejich běžným zapojením do obvyklých činností dospělých osob, tedy možnosti pracovního uplatnění, nároku na samostatné bydlení s podporou, rozvíjení partnerských vztahů, založení rodiny a smysluplného využívání volného času. Jednotlivá témata jsou doplňována výzkumnými projekty a případovými studiemi.
Abstract (in English)
The main focus of this publication in problem of social inclusion of people with health disabilties, especially people with mental disability. The topic of social inclusion and problems with participation of handicapped people in society is linked with current process of school inclusion, which should grow in to so expected social inclusion of handicapped people, especially in their every day and common activities as the adults and their occupational use, claim for independent living with support, development of partnership, family and meaningful free time. Individual topics are completed by researches and by case studies.
PrintDisplayed: 24/6/2021 22:01