ŠMÍDOVÁ, Iva. Invisible Lady Doctors and Bald Femininity: Professional Conference in Czech Reproductive Medicine. Sociální studia, Brno: Masarykova univerzita, 2015, roč. 12, č. 1, s. 31 - 52. ISSN 1214-813X.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Invisible Lady Doctors and Bald Femininity: Professional Conference in Czech Reproductive Medicine
Název česky Neviditelné lékařky a zjevná feminita: konference české reprodukční medicíny
Autoři ŠMÍDOVÁ, Iva (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Sociální studia, Brno, Masarykova univerzita, 2015, 1214-813X.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50000 5. Social Sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14230/15:00080736
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
Klíčová slova česky medical profession; gender; stereotypes; gender advertisements; late modern medicine
Klíčová slova anglicky lékařská profese; gender; stereotypy; genderovaná inzerce; pozdně moderní medicína
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: doc. PhDr. Iva Šmídová, Ph.D., učo 7385. Změněno: 31. 3. 2015 15:39.
Anotace
This article analyses visual representations of femininity and women at the annual conferences of the Czech Obstetric-Gynaecological Society. The analysis reveals representations objectifying women (and their bodies) in such a professional setting, based on the event documentation (conference programs and books of abstracts between 2006 and 2014, and field notes and photo documentation made during the conferences in 2012 and 2014). While the medical specialization of gynaecology and obstetrics deals with women’s bodies as objects of expertise, nevertheless the purpose of specialised professional conferences is to cultivate and spread recent knowledge in the field among practitioners, who are (gender neutral) professional experts. Omnipresent product advertisements targeted at women as consumers, and representation of women as objects, tend to reproduce stereotypical imagery of gender “appropriate” dual spheres and complicate the professional relationship between men and women in the specialization. The visual perspective applied to an event otherwise framed as expert and professional revealed significant gender bias, which helps us understand a particular aspect of gender relations in the medical profession that contributes to the reproduction of the notion of most medical specialisations as men´s professional world. The conference renders professional women invisible and their objectified and commodified body remains the very visible aspect of a bald femininity.
Anotace česky
Článek analyzuje vizuální reprezentace feminity a žen na každoroční konferenci České gynekologicko-porodnické společnosti. Analýza odhaluje, že ženy a jejich těla jsou v tomto profesionálním prostředí primárně předměty konzumu a komerčních strategií. Analyzovaná data představují jednak konferenční programy a příručky s abstrakty z let 2006 - 2014, jednak terénní poznámky a fotodokumentaci z účasti na konferencích v letech 2012 a 2014. Lékařská specializace gynekologie a porodnictví zachází pochopitelně s ženskými těly jako s předměty své expertízy, přesto poselství zachycené v prostředí specializované profesní konference by mělo odrážet atmosféru kultivace a šíření posledních poznatků na tomto poli mezi praktikující lékaře a lékařky, kteří především jsou (genderově nespecifikovanými) experty v profesi. Reklamy na produkty všudypřítomné v konferenčních materiálech i prostorách, které cílí na ženy jako konzumentky nabízených produktů, a zejména je jako objekty zobrazují, spíše reprodukují stereotypní podoby genderově „adekvátních” duálních sfér a komplikují profesní vztahy mezi ženami a muži v oboru. Vizuální perspektiva použitá na konkrétní prostředí, jinak rámované jako profesní a expertní, tak poukázala na specifický genderový bias, odchylku, která nám pomůže porozumět specifickým genderovým vztahům v medicíně, jež se podílejí na reprodukci jejího obrazu jako profesního světa mužů. Analyzovaná konference zneviditelňuje ženy profesionálky, ale ženské tělo jako objekt komerce zůstává velmi specifickým atributem zjevného ženství.
Návaznosti
GAP404/11/0621, projekt VaVNázev: Porody, asistovaná reprodukce a zacházení s embryi. Sociologická analýza současné reprodukční medicíny v ČR.
Investor: Grantová agentura ČR, Standardní projekty
VytisknoutZobrazeno: 20. 1. 2020 04:20